<a href="http://service01.3bb.ru"><img src="http://ifolder.com.ua/pg0jlfn3smzr.html "width="120" height="118" border=0></a> <a href=" http://service01.3bb.ru"><img src="http://img108.mytextgraphics.com/flamewordmaker/2009/07/21/e3f3a951c1d7e3d129cfd82ffd819597.gif" border="0" alt="http://www.flamewordmaker.com - flame text"></a>

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОРУМ СЛУЖБЫ 101. ВСЕГДА ВАМ РАДЫ !!! * *

--= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =--

Объявление


ПОЛИТИКИ НА ФОРУМЕ НЕТ !!!


Електронні петиції Президенту України

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » --= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =-- » Вопросы профсоюза » НОРМАТИВНА БАЗА


НОРМАТИВНА БАЗА

Сообщений 1 страница 27 из 27

1

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про професійні спілки,
їх права та гарантії діяльності
Із змінами і доповненнями, внесеними
Законами України
від 17 лютого 2000 року N 1458-III,
від 7 грудня 2000 року N 2120-III,
від 13 грудня 2001 року N 2886-III,
від 20 грудня 2001 року N 2905-III
Додатково див. Рішення
Конституційного Суду України
від 18 жовтня 2000 року N 11-рп/2000

Цей Закон визначає особливості правового регулювання, засади створення, права та гарантії діяльності професійних спілок.
РОЗДІЛ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі застосовуються такі терміни: професійна спілка (профспілка) - добровільна неприбуткова громадська організація, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання); первинна організація профспілки - добровільне об'єднання членів профспілки, які, як правило, працюють на одному підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності і виду господарювання або у фізичної особи, яка використовує найману працю, або забезпечують себе роботою самостійно, або навчаються в одному навчальному закладі; організації профспілки - організаційні ланки профспілки, визначені статутом профспілки, що діють у межах повноважень, наданих статутом та цим Законом; член профспілки - особа, яка входить до складу профспілки, визнає її статут та сплачує членські внески; профспілковий орган - орган, створений згідно із статутом (положенням) профспілки, об'єднання профспілок, через який профспілка здійснює свої повноваження; профспілковий представник - керівник профспілки, її організації, об'єднання профспілок, профспілкового органу, профорганізатор або інша особа, уповноважена на представництво статутом або відповідним рішенням профспілкового органу; роботодавець - власник підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності, галузевої належності або уповноважений ним орган (керівник) чи фізична особа, яка відповідно до законодавства використовує найману працю; працівник - фізична особа, яка працює на підставі трудового договору на підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи, яка використовує найману працю.
Стаття 2. Професійні спілки.  Професійні спілки створюються з метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки. Діяльність профспілок будується на принципах законності та гласності. Інформація щодо їх статутних і програмних документів є загальнодоступною.
Стаття 3. Сфера дії Закону. Дія цього Закону поширюється на діяльність профспілок, їх організацій, об'єднань профспілок, профспілкових органів і на профспілкових представників у межах їх повноважень, на роботодавців, їх об'єднання, а також на органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Особливості застосування цього Закону у Збройних Силах України (для військовослужбовців), органах внутрішніх справ, Службі безпеки України встановлюються відповідними законами. Дія цього Закону не поширюється на діяльність об'єднань громадян, створених відповідно до інших законів України. Визначення "профспілка" або похідні від нього можуть використовувати у своєму найменуванні лише ті організації, які діють на підставі цього Закону.
Стаття 4. Законодавство про профспілки. Законодавство про профспілки складається з Конституції України, Закону України "Про об'єднання громадян", цього Закону, Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них. Закони та інші нормативно-правові акти не можуть бути спрямовані на обмеження прав і гарантій діяльності профспілок, передбачених Конституцією України, цим Законом, крім випадків, передбачених частиною другою статті 3 цього Закону. Закон України "Про об'єднання громадян" застосовується до профспілок, якщо інше не передбачено цим Законом. Якщо міжнародними договорами, угодами, конвенціями, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, передбачено більш високий рівень гарантій щодо забезпечення діяльності профспілок, то застосовуються норми міжнародного договору або угоди.
Стаття 5. Заборона дискримінації за ознаками належності до профспілок. Належність або неналежність до профспілок не тягне за собою будь-яких обмежень трудових, соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод громадян, гарантованих Конституцією України, іншими законами України. Забороняється будь-яке обмеження прав чи встановлення переваг при укладанні, зміні або припиненні трудового договору у зв'язку з належністю або неналежністю до профспілок чи певної профспілки, вступом до неї або виходом із неї.
Стаття 6. Право на об'єднання у профспілки.  Громадяни України мають право на основі вільного волевиявлення без будь-якого дозволу створювати профспілки, вступати до них та виходити з них на умовах і в порядку, визначених їх статутами, брати участь у роботі профспілок. Іноземні громадяни та особи без громадянства не можуть створювати профспілки, але можуть вступати до профспілок, якщо це передбачено їх статутами.
Стаття 7. Членство у профспілках. Членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в установі або організації незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, особи, які навчаються в навчальному закладі. Громадяни України вільно обирають профспілку, до якої вони бажають вступити. Підставою для вступу до профспілки є заява громадянина (працівника), подана в первинну організацію профспілки. При створенні профспілки прийом до неї здійснюється установчими зборами. Ніхто не може бути примушений вступати або не вступати до профспілки.
Статутом (положенням) профспілки може бути передбачено членство у профспілці осіб, зайнятих творчою діяльністю, членів селянських (фермерських) господарств, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, а також осіб, які навчаються у професійно-технічних або вищих навчальних закладах, осіб, які звільнилися з роботи чи служби у зв'язку з виходом на пенсію або які тимчасово не працюють. Статутами (положеннями) може бути передбачено обмеження щодо подвійного членства у профспілках. Роботодавці не можуть бути членами виборних органів профспілки будь-якого рівня.
Стаття 8. Право профспілок, їх організацій на створення об'єднань. З метою виконання своїх статутних завдань профспілки, їх організації (якщо це передбачено статутом) мають право на добровільних засадах створювати об'єднання (ради, федерації, конфедерації тощо) за галузевою, територіальною або іншою ознакою, а також входити до складу об'єднань та вільно виходити з них. Профспілки, які бажають створити об'єднання профспілок, укладають відповідну угоду та затверджують статут (положення) об'єднання. Права об'єднань профспілок визначаються профспілками, які їх створили, відповідно до цього Закону, а також статутами (положеннями) цих об'єднань. Статус об'єднань профспілок визначається за статусом членів, яких вони об'єднують.
Стаття 9. Міжнародні зв'язки профспілок. Профспілки та їх об'єднання відповідно до своїх статутних цілей і завдань мають право вступати до міжнародних профспілкових та інших міжнародних організацій та об'єднань, які представляють інтереси працівників, і брати участь в їх діяльності, співробітничати з профспілками інших країн, здійснювати іншу діяльність, яка не суперечить законодавству України.
Стаття 10. Рівність профспілок. Усі профспілки рівні перед законом і мають рівні права щодо здійснення представництва та захисту прав і інтересів членів профспілки.
Стаття 11. Статус професійних спілок Для представництва і здійснення захисту прав та інтересів членів профспілок на відповідному рівні договірного регулювання трудових і соціально-економічних відносин профспілки, організації профспілок можуть мати статус первинних, місцевих, обласних, регіональних, республіканських, всеукраїнських. Статус первинних мають профспілки чи організації профспілки, які діють на підприємстві, в установі, організації, навчальному закладі або об'єднують членів профспілки, які забезпечують себе роботою самостійно чи працюють на різних підприємствах, в установах, організаціях або у фізичних осіб.
Статус місцевих мають профспілки, які об'єднують не менш як дві первинні профспілкові організації, що діють на різних підприємствах, в установах, організаціях однієї адміністративно-територіальної одиниці (міста, району в місті, району, села, селища). Статус обласних мають профспілки, організації яких є в більшості адміністративно-територіальних одиниць однієї області, міст Києва та Севастополя; в більшості адміністративно-територіальних одиниць однієї області, міст Києва та Севастополя, де розташовані підприємства, установи або організації певної галузі .Статус регіональних мають профспілки, організації яких є в більшості адміністративно-територіальних одиниць двох або більше областей. Статус всеукраїнських профспілок визначається за однією з таких ознак:
1) наявність організацій профспілки в більшості адміністративно-територіальних одиниць України, визначених частиною другою статті 133 Конституції України; 2) наявність організацій профспілки в більшості з тих адміністративно-територіальних одиниць України, де розташовані підприємства, установи або організації певної галузі.                                                                                 Статус республіканських профспілок Автономної Республіки Крим визначається за ознаками всеукраїнських профспілок стосовно території Автономної Республіки Крим.Всеукраїнські профспілки можуть без спеціального дозволу використовувати у своєму найменуванні слово "Україна" та похідні від нього.
Стаття 12. Незалежність профспілок.  Професійні спілки, їх об'єднання у своїй діяльності незалежні від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітні і не підконтрольні. Профспілки самостійно організовують свою діяльність, проводять збори, конференції, з'їзди, засідання утворених ними органів, інші заходи, які не суперечать законодавству. Забороняється втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, роботодавців, їх об'єднань у статутну діяльність профспілок, їх організацій та об'єднань.
Стаття 13. Професійні спілки та держава. Держава забезпечує реалізацію права громадян на об'єднання у професійні спілки та додержання прав і інтересів профспілок. Держава визнає профспілки повноважними представниками працівників і захисниками їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів, співпрацює з профспілками в їх реалізації, сприяє профспілкам у встановленні ділових партнерських взаємовідносин з роботодавцями та їх об'єднаннями. Держава сприяє навчанню профспілкових кадрів, спільно з профспілками забезпечує підвищення рівня їх знань щодо правового, економічного та соціального захисту працівників.
Стаття 14. Статути профспілок
Профспілки діють відповідно до законодавства та своїх статутів. Статути (положення) профспілок приймаються з'їздами, конференціями, установчими або загальними зборами членів профспілки відповідного рівня і не повинні суперечити законодавству України. Статут (положення) профспілки повинен містити:
1) статус та повну назву профспілки, її скорочену назву (за наявності), місцезнаходження її виборних органів (юридичну адресу);
2) мету та завдання профспілки;
3) умови і порядок прийняття в члени профспілки та вибуття з неї;
4) права, обов'язки членів профспілки, умови, порядок та підстави виключення з членів профспілки;
5) територіальну, галузеву або фахову сферу діяльності;
6) організаційну структуру профспілки, повноваження її організацій, виборних органів, порядок формування їх складу;
7) умови, терміни, порядок скликання з'їздів, конференцій чи загальних зборів членів профспілки та порядок прийняття ними рішень;
8) порядок і терміни звітності виборних органів профспілки перед членами профспілки, порядок здійснення контролю за діяльністю виборних органів профспілки;
9) джерела надходження (формування) коштів профспілки та напрями їх використання;
10) порядок здійснення господарської діяльності, необхідної для виконання статутних завдань профспілки;
11) порядок внесення змін до статуту профспілки;
12) умови та порядок припинення діяльності профспілки і вирішення майнових питань.
У статуті профспілки можуть бути передбачені й інші положення, що стосуються особливостей створення та функціонування певної профспілки, якщо це не суперечить цьому Закону. У межах повноважень, передбачених статутом, вищі за статусом профспілкові органи можуть затверджувати положення про організації профспілки.
Стаття 15. Статут (положення) об'єднань профспілок
Об'єднання профспілок діють відповідно до законодавства та своїх статутів (положень), які приймаються засновниками. Статут (положення) об'єднання профспілок приймається (затверджується) з'їздом або конференцією повноважних представників усіх профспілок, які є його засновниками (учасниками), і не повинен суперечити законодавству України. Статут (положення) об'єднання профспілок повинен містити:
1) дату та місце укладення угоди про створення об'єднання;
2) статус та повну назву об'єднання, його скорочену назву (за наявності), місцезнаходження його виборних органів (юридичну адресу);
3) територіальну, галузеву або фахову сферу діяльності об'єднання;
4) мету створення та основні завдання об'єднання;
5) умови та порядок прийняття нових членів до об'єднання та виходу з нього;
6) права та обов'язки членів об'єднання;
7) організаційну структуру об'єднання;
8) повноваження виборних органів об'єднання, порядок їх формування та терміни діяльності;
9) умови, терміни, порядок скликання з'їздів (конференцій) об'єднання, порядок прийняття ними рішень та перелік питань, віднесених до їх компетенції;
10) джерела надходження (формування) коштів об'єднання та напрями їх використання;
11) порядок і терміни звітності виборних органів об'єднання перед профспілками, які створили це об'єднання;
12) порядок внесення змін до статуту (положення) об'єднання;
13) умови та порядок припинення діяльності об'єднання;
14) порядок здійснення контролю за діяльністю об'єднання;
15) порядок вирішення майнових питань.
У статуті (положенні) об'єднання профспілок можуть бути передбачені й інші питання, що стосуються особливостей його створення та функціонування, якщо це не суперечить цьому Закону.
Стаття 16. Легалізація профспілок, їх організацій, об'єднань профспілок на відповідність статусу
Для ведення переговорів на відповідному рівні договірного регулювання трудових, соціально-економічних відносин профспілки, їх організації, об'єднання профспілок підлягають легалізації (офіційному визнанню) шляхом реєстрації на відповідність заявленому статусу. Реєстрація всеукраїнських профспілок, їх об'єднань здійснюється Міністерством юстиції України, інших профспілок, їх об'єднань - відповідно Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими, районними, районними у містах, міськими (міст обласного значення) управліннями юстиції. Для реєстрації профспілок, об'єднань профспілок їх засновники або керівники виборних органів подають заяви. До заяви додаються статут (положення), протокол з'їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки з рішенням про його затвердження, відомості про виборні органи, наявність організацій профспілки у відповідних адміністративно-територіальних одиницях, про засновників об'єднань. На підставі поданих профспілкою, об'єднанням профспілок документів легалізуючий орган у місячний термін підтверджує заявлений статус за ознаками, визначеними статтею 11 цього Закону, включає профспілку, об'єднання профспілок до Реєстру громадських організацій і видає профспілці, об'єднанню профспілок свідоцтво про реєстрацію із зазначенням відповідного статусу. У разі невідповідності поданих документів профспілок, їх об'єднань зазначеному ними статусу легалізуючий орган відмовляє в реєстрації. Відмова легалізуючого органу в реєстрації може бути оскаржена профспілкою, об'єднанням профспілок до місцевого суду. Статус організацій всеукраїнської профспілки чи профспілки іншого статусу визначається статутом цієї профспілки. Про належність до певної профспілки організації, які діють на підставі статуту цієї профспілки, надсилають легалізуючому органу за місцем свого знаходження повідомлення із посиланням на свідоцтво про реєстрацію профспілки, на підставі якого вони включаються до Реєстру громадських організацій. Профспілка чи організація профспілки із статусом первинної надсилає письмове повідомлення про своє заснування також роботодавцю із зазначенням персонального складу членів профспілки.Профспілка підприємства, установи, організації, яка діє на підставі власного статуту, легалізується у порядку, визначеному цією статтею. Профспілка, об'єднання профспілок набувають права юридичної особи з моменту затвердження статуту (положення). Статусу юридичної особи набувають також організації профспілки, які діють на підставі її статуту. Профспілка, її організації, об'єднання профспілок здійснюють свої повноваження, набувають цивільних прав і беруть на себе цивільні обов'язки через свої виборні органи, які діють у межах прав, наданих їм за законом та статутом (положенням). а подання на реєстрацію недостовірних відомостей особи, які їх підписали, несуть відповідальність згідно з законом.
Стаття 17. Символіка профспілок, їх об'єднань
Профспілки можуть мати і використовувати власну символіку. Символіка профспілок, їх об'єднань затверджується їх вищими органами відповідно до статутів і реєструється в порядку, передбаченому законодавством України. Символіка профспілок, їх об'єднань не повинна відтворювати державні чи релігійні символи або символіку інших об'єднань громадян чи юридичних осіб.
Стаття 18. Припинення діяльності профспілок, їх об'єднань
Профспілки, їх об'єднання можуть припинити свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску). Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) приймається з'їздом (конференцією), загальними зборами відповідно до статуту (положення) профспілки, об'єднання профспілок. Одночасно з прийняттям такого рішення з'їзд (конференція), загальні збори приймають рішення про використання майна та коштів профспілок, їх об'єднань, що залишилися після проведення всіх необхідних розрахунків, на статутні чи благодійні цілі. Діяльність профспілок, їх об'єднань, яка порушує Конституцію України та закони України, може бути заборонена лише за рішенням місцевого суду, а профспілок зі статусом всеукраїнських і республіканських та об'єднань профспілок з відповідним статусом - лише за рішенням Верховного Суду України. Не допускається примусовий розпуск, припинення, а також заборона діяльності профспілок, їх об'єднань за рішенням будь-яких інших органів. Рішення про примусовий розпуск об'єднання профспілок не тягне за собою розпуску профспілок, які входять до цього об'єднання. Примусовий розпуск профспілки чи об'єднання профспілок тягне за собою анулювання свідоцтва про реєстрацію та виключення з Реєстру об'єднань громадян України, втрату прав юридичної особи з обов'язковим повідомленням про це в засобах масової інформації.
РОЗДІЛ II
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРОФСПІЛОК, ЇХ ОБ'ЄДНАНЬ
Стаття 19. Право профспілок, їх об'єднань представляти і захищати права та інтереси членів профспілок
Профспілки, їх об'єднання здійснюють представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а також з іншими об'єднаннями громадян. У питаннях колективних інтересів працівників профспілки, їх об'єднання здійснюють представництво та захист інтересів працівників незалежно від їх членства у профспілках. У питаннях індивідуальних прав та інтересів своїх членів профспілки здійснюють представництво та захист у порядку, передбаченому законодавством та їх статутами. Профспілки, їх об'єднання мають право представляти інтереси своїх членів при реалізації ними конституційного права на звернення за захистом своїх прав до судових органів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також міжнародних судових установ. Представництво інтересів членів профспілки у взаємовідносинах з роботодавцями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюється на основі системи колективних договорів та угод, а також відповідно до законодавства.
Стаття 20. Право профспілок, їх об'єднань на ведення колективних переговорів та укладання колективних договорів і угод
Профспілки, їх об'єднання ведуть колективні переговори, здійснюють укладання колективних договорів, генеральної, галузевих, регіональних, міжгалузевих угод від імені працівників у порядку, встановленому законодавством. Роботодавці, їх об'єднання, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування зобов'язані брати участь у колективних переговорах щодо укладання колективних договорів і угод. Представництво профспілок, їх об'єднань на ведення колективних переговорів, укладання угод від імені працівників на державному, галузевому або регіональному рівні визначається пропорційно до кількості членів профспілок, яких вони об'єднують. Забороняється ведення переговорів та укладання угод і колективних договорів від імені працівників особам, які представляють роботодавців. Профспілки, їх об'єднання здійснюють контроль за виконанням колективних договорів, угод. У разі порушення роботодавцями, їх об'єднаннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування умов колективного договору, угоди профспілки, їх об'єднання мають право направляти їм подання про усунення цих порушень, яке розглядається в тижневий термін. У разі відмови усунути ці порушення або недосягнення згоди у зазначений термін профспілки мають право оскаржити неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб до місцевого суду.
Стаття 21. Повноваження профспілок, їх об'єднань щодо захисту прав громадян на працю та здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю
Профспілки, їх об'єднання захищають право громадян на працю, беруть участь у розробленні та здійсненні державної політики у галузі трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту. Проекти законів, які стосуються соціально-економічних відносин, подаються відповідними органами виконавчої влади з урахуванням пропозицій всеукраїнських профспілок, їх об'єднань. Проекти нормативно-правових актів, які стосуються трудових відносин або соціального захисту громадян, розглядаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з урахуванням думки відповідних профспілок, об'єднань профспілок. Профспілки, їх об'єднання мають право вносити пропозиції суб'єктам права законодавчої ініціативи і відповідним органам державної влади про прийняття або внесення змін до законів і інших нормативно-правових актів, які стосуються соціально-трудової сфери. Профспілки, їх об'єднання мають право брати участь у розгляді органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також роботодавцями, їх об'єднаннями, іншими об'єднаннями громадян своїх пропозицій. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами у колективному договорі з додержанням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами. У разі якщо колективний договір на підприємстві не укладено, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний погодити ці питання з профспілковим органом. Профспілки здійснюють громадський контроль за виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про працю та про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту. У разі загрози життю або здоров'ю працівників профспілки мають право вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, виробничих дільницях, у цехах та інших структурних підрозділах або на підприємстві в цілому на час, необхідний для усунення загрози життю або здоров'ю працівників. Профспілки мають право на проведення незалежної експертизи умов праці, а також об'єктів виробничого призначення, що проектуються, будуються чи експлуатуються, на відповідність їх нормативно-правовим актам з питань охорони праці, брати участь у розслідуванні причин нещасних випадків і профзахворювань на виробництві та давати свої висновки про них. Для здійснення цих функцій профспілки, їх об'єднання можуть створювати служби правової допомоги та відповідні інспекції, комісії, затверджувати положення про них. Уповноважені представники профспілок мають право вносити роботодавцям, органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування подання про усунення порушень законодавства про працю, які є обов'язковими для розгляду, та в місячний термін одержувати від них аргументовані відповіді.У разі ненадання аргументованої відповіді у зазначений термін дії чи бездіяльність посадових осіб можуть бути оскаржені до місцевого суду.
Стаття 22. Права профспілок, їх об'єднань у забезпеченні зайнятості населення
Профспілки, їх об'єднання беруть участь у розробленні державної політики зайнятості населення, державних та територіальних програм зайнятості, проводять спільні консультації з цих проблем з роботодавцями, їх об'єднаннями, а також з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, пропонують заходи щодо соціального захисту членів профспілок, які вивільняються в результаті реорганізації або ліквідації підприємств, установ, організацій, здійснюють контроль за виконанням законодавства про зайнятість. Права і повноваження профспілок щодо забезпечення захисту працівників від безробіття та його наслідків визначаються законодавством і колективними договорами та угодами. У разі, якщо роботодавець планує звільнення працівників з причин економічного, технологічного, структурного чи аналогічного характеру або у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією, зміною форми власності підприємства, установи, організації, він повинен завчасно, не пізніше як за три місяці до намічуваних звільнень надати первинним профспілковим організаціям інформацію щодо цих заходів, включаючи інформацію про причини наступних звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про терміни проведення звільнень, а також провести консультації з профспілками про заходи щодо запобігання звільненням чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом'якшення несприятливих наслідків будь-яких звільнень. Профспілки мають право вносити пропозиції органам державної влади, органам місцевого самоврядування, роботодавцям, їх об'єднанням про перенесення термінів, тимчасове припинення або скасування заходів, пов'язаних з вивільненням працівників, які є обов'язковими для розгляду. Профспілки, їх об'єднання мають право брати участь і проводити відповідні консультації з питань залучення і використання в Україні іноземної робочої сили.
Стаття 23. Права профспілок, їх об'єднань щодо соціального захисту та забезпечення достатнього життєвого рівня громадян
Профспілки, їх об'єднання беруть участь у визначенні головних критеріїв життєвого рівня, прожиткового мінімуму, а також мінімальних розмірів заробітної плати, пенсій, соціальних виплат, політики ціноутворення, розробці соціальних програм, спрямованих на створення умов, які забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини та соціальний захист у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.
Стаття 24. Права профспілок, їх об'єднань у галузі соціального страхування
Профспілки, їх об'єднання беруть участь в управлінні державним соціальним страхуванням як представники застрахованих осіб.
Стаття 25. Права профспілок в управлінні підприємствами та при зміні форм власності
Профспілки представляють права та інтереси працівників у відносинах з роботодавцем в управлінні підприємствами, установами, організаціями, а також у ході приватизації об'єктів державної та комунальної власності, беруть участь у роботі комісій з приватизації, представляють інтереси працівників підприємства-боржника в комітеті кредиторів у ході процедури банкрутства. Роботодавці зобов'язані брати участь в заходах профспілок щодо захисту трудових та соціально-економічних прав на їх запрошення.
Стаття 26. Права профспілок, їх об'єднань у вирішенні трудових спорів
Профспілки, їх об'єднання мають право представляти інтереси працівників в органах, що розглядають індивідуальні трудові спори. Профспілки, їх об'єднання мають право представляти інтереси працівників при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) у порядку, встановленому законодавством. Представники профспілок беруть участь у діяльності примирних комісій, трудових арбітражів та інших органів, які розглядають колективний трудовий спір (конфлікт).
Стаття 27. Право профспілок, їх об'єднань на організацію страйків та проведення інших масових заходів
Профспілки, їх об'єднання мають право на організацію та проведення страйків, зборів, мітингів, походів і демонстрацій на захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників відповідно до закону.
Стаття 28. Право профспілок, їх об'єднань на інформацію з питань праці та соціально-економічного розвитку
Профспілки, їх об'єднання мають право одержувати безоплатно інформацію від роботодавців або їх об'єднань, органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань, що стосуються трудових і соціально-економічних прав та законних інтересів своїх членів, а також інформацію про результати господарської діяльності підприємств, установ або організацій. Зазначена інформація має бути надана не пізніше п'ятиденного терміну. Профспілки, їх об'єднання мають право безоплатно одержувати від Державного комітету статистики України статистичні дані з питань праці та соціально-економічних питань, а також виробничого та невиробничого травматизму, профзахворювань.
Стаття 29. Право профспілок, їх об'єднань на створення навчальних, культурно-освітніх закладів, дослідних та інших організацій
Для вирішення актуальних проблем профспілкового руху, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації профспілкових кадрів, з метою захисту прав та інтересів членів профспілок профспілки та їх об'єднання мають право за рахунок власних коштів створювати навчальні, культурно-освітні заклади, дослідні, соціально-аналітичні установи, а також правові, статистичні, соціологічні навчальні центри та центри незалежних експертиз. Для висвітлення своєї діяльності профспілки та їх об'єднання мають право бути засновниками засобів масової інформації та здійснювати видавничу діяльність відповідно до закону.
Стаття 30. Повноваження профспілок, їх об'єднань щодо питань охорони здоров'я громадян, фізичної культури, спорту, туризму та охорони довкілля
Профспілки, їх об'єднання організовують і здійснюють громадський контроль за реалізацією прав членів профспілки у сфері охорони здоров'я, медико-соціальної допомоги. Профспілки, їх об'єднання беруть участь у діяльності експертних, консультативних та наглядових рад при органах та закладах охорони здоров'я, а також можуть брати участь у розвитку масової фізичної культури, спорту, туризму, створенні та підтримці спортивних товариств і туристичних організацій. Профспілки, їх об'єднання беруть участь в охороні довкілля, захисті населення від негативного екологічного впливу, сприяють діяльності громадських природоохоронних організацій, можуть проводити громадські екологічні експертизи, здійснювати іншу не заборонену законом діяльність у цій сфері.
Стаття 31. Права профспілок, їх об'єднань у сфері захисту духовних інтересів трудящих
Профспілки, їх об'єднання можуть брати участь у створенні умов для загальнодоступного користування громадянами надбаннями української національної культури, культур національних меншин, які проживають на території України, світової культури, свободи літературної, художньої, наукової, технічної творчості, соціального захисту працівників інтелектуальної сфери діяльності.
Стаття 32. Права профспілок, їх об'єднань у захисті житлових прав громадян
Профспілки, їх об'єднання відповідно до своїх статутів (положень) беруть участь у розробленні державної житлової політики, здійсненні заходів, спрямованих на розвиток житлового будівництва, поліпшення використання та забезпечення збереження житлового фонду, у захисті економічних та соціальних прав громадян, пов'язаних з одержанням, утриманням і збереженням житла.
Стаття 33. Право профспілок, їх об'єднань щодо притягнення до відповідальності посадових осіб
Профспілкові органи мають право вимагати розірвання трудового договору (контракту) з керівником підприємства, установи або організації, якщо він порушує цей Закон, законодавство про працю, про колективні договори та угоди.
Вимога профспілкових органів про розірвання трудового договору (контракту) є обов'язковою для розгляду і виконання. У разі незгоди з нею керівник, стосовно якого прийнято рішення, або орган чи особа, від яких залежить звільнення керівника, можуть у двотижневий строк оскаржити рішення профспілкового органу до місцевого суду. У цьому разі виконання вимоги про розірвання трудового договору зупиняється до винесення судом рішення.
Стаття 34. Власність профспілок, їх об'єднань
Профспілки, їх об'єднання можуть мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення їх статутної діяльності. Право власності профспілок, їх об'єднань виникає на підставі:придбання майна за рахунок членських внесків, інших власних коштів, пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій або на інших підставах, не заборонених законодавством; передачі їм у власність коштів та іншого майна засновниками, членами профспілки, органами державної влади або органами місцевого самоврядування. Профспілки, їх об'єднання мають право власності також на майно та кошти, придбані в результаті господарської діяльності створених ними підприємств та організацій. Фінансовий контроль за коштами профспілок та їх об'єднань органами державної влади та органами місцевого самоврядування не здійснюється. Контроль за їх надходженням та витрачанням здійснюють контрольно-ревізійні органи, обрані відповідно до статутів (положень) профспілок, їх об'єднань. Позбавлення профспілок права власності, а також права володіння та користування майном, переданим їм у господарське відання, може мати місце лише за рішенням суду на підставах, визначених законами. Від імені членів профспілки розпорядження коштами, іншим майном профспілок, їх об'єднань, що належить їм на праві власності, здійснюють виборні органи профспілки або об'єднання, створені відповідно до їх статуту чи положення (загальні збори, конференції, з'їзди тощо). Члени профспілок не відповідають своїми коштами та іншим майном за зобов'язаннями профспілки та її органів, як і профспілка та її органи не відповідають своїми коштами та іншим майном за зобов'язаннями членів профспілки.
Стаття 35. Право на господарську та фінансову діяльність профспілок, їх об'єднань
З метою реалізації статутних завдань профспілки, їх об'єднання, які є юридичними особами, можуть здійснювати необхідну господарську та фінансову діяльність шляхом надання безоплатних послуг, робіт, створення в установленому законодавством порядку підприємств, установ або організацій із статусом юридичної особи, формувати відповідні фонди, кредитні спілки.
Стаття 36. Обов'язки профспілок, їх об'єднань щодо захисту прав та інтересів своїх членів
Профспілки, їх об'єднання, здійснюючи представництво та захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів своїх членів, повинні додержуватися Конституції України, законів та інших нормативно-правових актів, а також виконувати колективні договори та угоди, які вони уклали, та взяті на себе зобов'язання.
РОЗДІЛ III
ПЕРВИННІ ПРОФСПІЛКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ, В УСТАНОВАХ, ОРГАНІЗАЦІЯХ
Стаття 37. Первинні профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях
Профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях та їх структурних підрозділах представляють інтереси своїх членів і захищають їх трудові, соціально-економічні права та інтереси. Свої повноваження первинні профспілкові організації здійснюють через утворені відповідно до статуту (положення) виборні органи, а в організаціях, де виборні органи не створюються, - через профспілкового представника, уповноваженого згідно із статутом на представництво інтересів членів профспілки, який діє в межах прав, наданих цим Законом та статутом профспілки.
Якщо на підприємстві, в установі або організації діє кілька первинних профспілкових організацій, представництво колективних інтересів працівників підприємства, установи або організації щодо укладання колективного договору здійснюється об'єднаним представницьким органом, який утворюється цими первинними профспілковими організаціями, за ініціативою будь-якої з них. У цьому випадку кожна профспілкова організація має визначитися щодо своїх конкретних зобов'язань за колективним договором та відповідальності за їх невиконання. Представницький орган утворюється на засадах пропорційного представництва. Первинна профспілкова організація, що відмовилася від участі в представницькому органі, позбавляється права представляти інтереси найманих працівників при підписанні колективного договору.
Стаття 38. Повноваження виборного органу первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі, організації
Виборний орган первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі або організації:
1) укладає та контролює виконання колективного договору, звітує про його виконання на загальних зборах трудового колективу, звертається з вимогою до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб за невиконання умов колективного договору;
2) разом з роботодавцем вирішує питання запровадження, перегляду та змін норм праці;
3) разом з роботодавцем вирішує питання оплати праці працівників підприємства, форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат;
4) разом з роботодавцем вирішує питання робочого часу і часу відпочинку, погоджує графіки змінності та надання відпусток, запровадження підсумованого обліку робочого часу, дає дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо;
5) разом з роботодавцем вирішує питання соціального розвитку підприємства, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників;
6) бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг;
7) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи або організації;
8) представляє інтереси працівників за їх дорученням при розгляді трудових індивідуальних спорів та у колективному трудовому спорі, сприяє його вирішенню;
9) приймає рішення про вимогу до роботодавця розірвати трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує цей Закон, законодавство про працю, ухиляється від участі у переговорах щодо укладення або зміни колективного договору, не виконує зобов'язань за колективним договором, допускає інші порушення законодавства про колективні договори;
10) дає згоду або відмовляє у дачі згоди на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з працівником, який є членом діючої на підприємстві, в установі, організації профспілки, у випадках, передбачених законом;
11) бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, роботі комісії з питань охорони праці;
12) здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцем законодавства про працю та про охорону праці, за забезпеченням на підприємстві, в установі або організації безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням установлених умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків;
13) здійснює контроль за підготовкою та поданням роботодавцем документів, необхідних для призначення пенсій працівникам і членам їх сімей;
14) здійснює контроль за наданням пенсіонерам та інвалідам, які до виходу на пенсію працювали на підприємстві, в установі або організації, права користування нарівні з його працівниками наявними можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення житлом, путівками до оздоровчих і профілактичних закладів та іншими соціальними послугами і пільгами згідно із статутом підприємства, установи або організації та колективним договором;
15) представляє інтереси застрахованих осіб у комісії із соціального страхування, направляє працівників на умовах, передбачених колективним договором або угодою, до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинку, туристичних комплексів, баз та оздоровчих закладів, перевіряє організацію медичного обслуговування працівників та членів їх сімей;
16) разом з роботодавцем відповідно до колективного договору визначає розмір коштів, що будуть спрямовані на будівництво, реконструкцію, утримання житла, здійснює облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, розподіляє у встановленому законодавством порядку жилу площу в будинках, збудованих за кошти або за участю підприємства, установи, організації, а також ту жилу площу, яка надається власникові у розпорядження в інших будинках, контролює житлово-побутове обслуговування працівників;
17) представляє інтереси працівників підприємства-боржника у ході процедури банкрутства.
Виборні органи профспілкової організації, що діють на підприємстві, в установі або організації, мають також інші права, передбачені законодавством України.
Стаття 39. Порядок надання згоди на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця
У випадках, передбачених законодавством про працю, виборний орган первинної профспілкової організації, членом якої є працівник, розглядає у п'ятнадцятиденний термін обгрунтоване письмове подання роботодавця про розірвання трудового договору з працівником.
Подання роботодавця має розглядатися у присутності працівника, щодо якого воно подано. Розгляд подання за відсутності працівника допускається лише за його письмовою заявою. За бажанням працівника від його імені може виступати інша особа, у тому числі адвокат. У разі нез'явлення працівника або його представника на засідання розгляд заяви відкладається до наступного засідання у межах терміну, визначеного частиною першою цієї статті. При повторному нез'явленні працівника без поважних причин подання може розглядатися за його відсутності.
У разі, якщо виборний орган первинної профспілкової організації не утворюється, згоду на розірвання трудового договору дає профспілковий представник, уповноважений на представництво інтересів членів профспілки згідно зі статутом.
Орган первинної профспілкової організації повідомляє роботодавця про прийняте рішення у письмовій формі у триденний термін після його прийняття. У разі пропуску цього терміну вважається, що профспілковий орган дав згоду на розірвання трудового договору.
Якщо працівник одночасно є членом кількох первинних профспілкових організацій, які діють на підприємстві, в установі, організації, дозвіл на його звільнення дає той профспілковий орган, до якого звернувся роботодавець.
Рішення профспілки про ненадання згоди на розірвання трудового договору має бути обгрунтованим. У разі, якщо в рішенні немає обгрунтування відмови у згоді на звільнення, роботодавець має право звільнити працівника без згоди виборного органу профспілки.
РОЗДІЛ IV
ГАРАНТІЇ ПРАВ ПРОФСПІЛОК
Стаття 40. Гарантії діяльності профспілок . Члени виборних органів профспілок, об'єднань профспілок, а також повноважні представники цих органів мають право:
1) безперешкодно відвідувати та оглядати місця роботи на підприємстві, в установі, організації, де працюють члени профспілок;
2) вимагати і одержувати від роботодавця, іншої посадової особи відповідні документи, відомості та пояснення, що стосуються умов праці, виконання колективних договорів та угод, додержання законодавства про працю та соціально-економічних прав працівників;
3) безпосередньо звертатися з профспілкових питань усно або письмово до роботодавця, посадових осіб;
4) перевіряти роботу закладів торгівлі, громадського харчування, охорони здоров'я, дитячих закладів, гуртожитків, транспортних підприємств, підприємств побутових послуг, що належать даному підприємству, установі, організації або їх обслуговують;
5) розміщувати власну інформацію у приміщеннях і на території підприємства, установи або організації в доступних для працівників місцях;
6) перевіряти розрахунки з оплати праці та державного соціального страхування, використання коштів для соціальних і культурних заходів та житлового будівництва.
Стаття 41. Гарантії для працівників підприємств, установ або організацій, обраних до профспілкових органів
Працівникам підприємств, установ або організацій, обраним до складу виборних профспілкових органів, гарантуються можливості для здійснення їх повноважень. Зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами виборних профспілкових органів, допускається лише за попередньою згодою виборного органу, членами якого вони є.
Звільнення членів виборного профспілкового органу підприємства, установи, організації (у тому числі структурних підрозділів), його керівників, профспілкового представника (там, де не обирається виборний орган профспілки), крім додержання загального порядку, допускається за наявності попередньої згоди виборного органу, членами якого вони є, а також вищестоящого виборного органу цієї профспілки (об'єднання профспілок).
Звільнення з ініціативи роботодавця працівників, які обиралися до складу профспілкових органів підприємства, установи, організації, не допускається протягом року після закінчення терміну, на який він обирався, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров'я, який перешкоджає продовженню даної роботи, або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачена можливість звільнення з роботи чи зі служби. Така гарантія не надається працівникам у разі дострокового припинення повноважень у цих органах у зв'язку з неналежним виконанням своїх обов'язків або за власним бажанням, за винятком випадків, коли це обумовлено станом здоров'я. Працівникам, звільненим з роботи у зв'язку з обранням їх до складу виборних профспілкових органів, після закінчення терміну їх повноважень надається попередня робота (посада) або за згодою працівника інша рівноцінна робота (посада). Членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих чи службових обов'язків, надається на умовах, передбачених колективним договором чи угодою, вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для участі в консультаціях і переговорах, виконання інших громадських обов'язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботі виборних профспілкових органів, але не менше ніж дві години на тиждень. На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації, надається додаткова відпустка тривалістю до 6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за рахунок роботодавця. За працівниками, обраними до складу виборних органів профспілкової організації, що діє на підприємстві, в установі або організації, зберігаються соціальні пільги та заохочення, встановлені для інших працівників за місцем роботи відповідно до законодавства. За рахунок коштів підприємства цим працівникам можуть бути надані додаткові пільги, якщо це передбачено колективним договором.
Стаття 42. Обов'язок роботодавця щодо створення умов діяльності профспілок
Роботодавець зобов'язаний сприяти створенню належних умов для діяльності профспілкових організацій, що діють на підприємстві, в установі або організації. Надання для роботи виборного профспілкового органу та проведення зборів працівників приміщень з усім необхідним обладнанням, зв'язком, опаленням, освітленням, прибиранням, транспортом, охороною здійснюється роботодавцем у порядку, передбаченому колективним договором (угодою). За наявності письмових заяв працівників, які є членами профспілки, роботодавець щомісячно і безоплатно утримує із заробітної плати та перераховує на рахунок профспілки членські профспілкові внески працівників відповідно до укладеного колективного договору чи окремої угоди в терміни, визначені цим договором. Роботодавець не має права затримувати перерахування зазначених коштів. Спори, пов'язані з невиконанням роботодавцем цих обов'язків, розглядаються в судовому порядку.
Стаття 43. Надання профспілковим організаціям підприємств, установ або організацій будинків, приміщень, споруд для ведення культурно-освітньої, оздоровчої, фізкультурної та спортивної роботи
Будинки, приміщення, споруди, в тому числі орендовані, призначені для ведення культурно-освітньої, оздоровчої, фізкультурної та спортивної роботи серед працівників підприємства, установи або організації та членів їх сімей, а також оздоровчі табори можуть передаватися на договірних засадах у користування профспілковим організаціям цього підприємства, установи або організації.
Стаття 44. Відрахування коштів підприємствами, установами, організаціями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу
Роботодавці зобов'язані відраховувати кошти первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективним договором та угодами, але не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці з віднесенням цих сум на валові витрати, а у бюджетній сфері - за рахунок виділення додаткових бюджетних асигнувань.
Стаття 45. Обов'язок роботодавця надавати інформацію на запити профспілок, їх об'єднань
Роботодавці, їх об'єднання зобов'язані в тижневий термін надавати на запити профспілок, їх об'єднань інформацію, яка є в їх розпорядженні, з питань умов праці та оплати праці працівників, а також соціально-економічного розвитку підприємства, установи, організації та виконання колективних договорів і угод. У разі затримки виплати заробітної плати роботодавець зобов'язаний на вимогу виборних профспілкових органів дати дозвіл на отримання в банківських установах інформації про наявність коштів на рахунках підприємства, установи, організації або отримати таку інформацію в банківських установах і надати її профспілковому органу. У разі відмови роботодавця надати таку інформацію або дозвіл на отримання інформації його дії або бездіяльність можуть бути оскаржені до місцевого суду.
РОЗДІЛ V Стаття 46. Відповідальність посадових осіб
Особи, які чинять перешкоду здійсненню права громадян на об'єднання у профспілки, а також посадові та інші особи, винні в порушенні законодавства про профспілки, які своїми діями або бездіяльністю перешкоджають законній діяльності профспілок, їх об'єднань, несуть дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законів.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРОФСПІЛКИ
РОЗДІЛ VI  ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1.        Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2.         Професійні спілки та їх об'єднання, які діяли на території України, зобов'язані у шестимісячний термін з часу набрання чинності цим Законом пройти легалізацію відповідно до цього Закону без стягнення реєстраційного збору.
3.        Доручити Кабінету Міністрів України у двомісячний термін після опублікування Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності": подати Верховній Раді України пропозиції про внесення до законодавчих актів змін, що випливають з цього Закону;привести рішення Кабінету Міністрів України у відповідність з цим Законом; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
4.         [u]Закони України та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
Президент України м. Київ
15 вересня 1999 року N 1045-XIV

+1

2

"ЗАРЕЄСТРОВАНО"                                                                                                    "ЗАТВЕРДЖЕНО"
Міністерством юстиції                                                                                                  1 з’їздом профспілки                                                                                                                                           
України                                                                                                                             працівників державних
20 січня 2000 р.                                                                                                                установ України
Свідоцтво №1312                                                                                                           07.09.1990р.
із змінами та доповненнями                                                                                Зміни та доповнення  внесено                                                                                                 
взято до  відому                                                                                                  ІІ з’їздом профспілки 14.02.96.,
23 червня 2000 року                                                                                              в новій редакції  затверджено 
лист №34-41- 905                                                                                                       ІІІ    позачерговим з’їздом                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ПОГОДЖЕНО                                                                                                                   профспілки 07.12.99 р
із змінами та доповненнями                                                                            Зміни та  доповнення   внесено
01 лютого 2001 р.                                                                                                      пленумом ЦК профспілки                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                             18.05.2000 р.
із змінами та доповненнями                                                                                 В новій редакції затверджено
      взято до відому                                                                                                  ІУ з’їздом профспілки 
03 листопада 2003р.                                                                                                  14 грудня 2000 року                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                 Зміни та доповнення  внесено     
                                                                                                           ІІІ пленумом ЦК профспілки 28.05.2003 р.                                                                                                                                                 
                                         
----------------------------------------                                         --------------------------------------------------------------                                               
                                                                                                         
                                                                                                         

                                         

СТАТУТ

ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ
працівників  державних установ
УКРАЇНИ

                               
ЗМІСТ
I.ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ 4
                             ІІ. ЧЛЕНИ ПРОФСПІЛКИ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ......6
                             ІІІ.ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПРОФСПІЛКИ............ 9
IV. ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ 12
V. ТЕРИТОРІОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ 16
VI. ОРГАНИ ПРОФСПІЛКИ 21
VII. КОШТИ І МАЙНО ПРОФCПІЛКИ .................................25
VIII. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІВ 26
IX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ...........................................27
І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

Стаття 1. Професійна спілка працівників державних установ України (далі Профспілка) є всеукраїнською добровільною неприбутковою громадською організацією, члени якої пов’язані спільними інтересами за родом їхньої професійної (трудової) діяльності (служби, навчання), створеною з метою представництва та здійснення захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки.
Профспілка об’єднує працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронних органів, службовців Збройних сил України, інших державних установ, організацій, підприємств, банківських та фінансових установ, страхових компаній і суміжних за родом діяльності, інших організацій незалежно від форм власності та видів господарювання, учнів та студентів, котрі навчаються у відомчих навчальних закладах, осіб, які звільнились у зв’язку з виходом на пенсію або тимчасово не працюють.
Стаття 2. Профспілка діє згідно з Конституцією України, Законом України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, КЗпПУ, іншими законами України та нормативно-правовими і трудовими актами, загальноприйнятими нормами і принципами міжнародного права, конвенціями МОП та даним Статутом.
Стаття 3. Основними завданнями Профспілки є:
1) представництво і захист індивідуальних і колективних прав та інтересів членів Профспілки в органах державної влади та місцевого самоврядування, у взаємовідносинах з роботодавцями, їх об’єднаннями з метою забезпечення здійснення права членів Профспілки на працю, підвищення життєвого рівня, прожиткового мінімуму, заробітної плати, пенсій та соціальних виплат працівникам галузей, стипендій студентам та учням відомчих навчальних закладів, забезпечення членам Профспілки інших соціально-економічних прав,  інтересів та  вдосконалення умов оплати праці;
2) участь у розробці соціально-економічних програм, спрямованих на реальний захист членів Профспілки, проведення колективних переговорів та укладання галузевих і регіональних угод, здійснення контролю за їх виконанням, інформування членів Профспілки, інших працюючих про результати їх діяльності;  надання членам Профспілки безоплатної правової допомоги, проведення методичної роботи, спрямованої на забезпечення кваліфікованого захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів, участь у вирішенні колективних трудових спорів; організація та проведення культурно-масових і фізкультурно-оздоровчих заходів;

     3)  здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю, аналіз причин його порушень та направлення до органів державної влади вимог і пропозицій щодо прийняття законів та інших нормативно-правових  актів, які б забезпечували реалізацію конституційних прав громадян, або скасування тих норм законодавства, які обмежують права членів Профспілки;
4) участь у формуванні державної політики зайнятості населення шляхом розробки державних, територіальних та галузевих  програм зайнятості, внесення пропозицій щодо  заходів  соціального захисту членів профспілки, які звільняються в результаті реорганізації або ліквідації підприємства, установи, організації; контроль за  виконанням законодавства про зайнятість;
5) участь в управлінні державним соціальним страхуванням на тристоронній основі, як представника застрахованих осіб. Здійснення заходів по оздоровленню членів профспілки та членів їхніх сімей;
6) організація та здійснення  благодійницької,  просвітницької, пропагандистської, видавничої та  іншої діяльності;
7) здійснення громадського контролю за дотриманням законодавства  про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням  працівників спецодягом, спецвзуттям і іншими засобами індивідуального та колективного захисту; проведення  належної експертизи умов праці; участь у розслідуванні причин нещасних випадків і профзахворювань на виробництві та подання відповідних  висновків;
8) взаємодія з органами державної влади і органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями /спілками, асоціаціями, спортивними товариствами/ в питаннях розвитку санаторно-курортного лікування , туризму, дитячого та студентського оздоровчого відпочинку, масової фізичної культури та спорту; організація  і здійснення громадського контролю за реалізацією прав членів профспілки у сфері охорони здоров’я, медико-соціальної допомоги;
9) сприяння соціальному захисту жінок, реалізації їх права на працю, освіту, охорону здоров’я та материнства, духовний, культурний, фізичний і творчий розвиток,  участь у впровадженні гендерної рівності;
10)  визначення пріоритетних напрямків роботи з молоддю, залучення її до роботи в керівних профспілкових органах. Взаємодія з органами державної влади та місцевого самоврядування в питаннях реалізації молодіжної політики, здійснення заходів щодо соціального захисту молоді;
11) проведення роботи,  спрямованої на організаційне та фінансове зміцнення профспілки, посилення мотивації профчленства; утворення різних  фондів (солідарності, страхових, пенсійних, культурно-просвітницьких, з питань підготовки профкадрів та організації навчання профактиву тощо), які б забезпечували стабільність діяльності профспілки;
12) інформування членів профспілки про свою діяльність через  профорганізації, друковані видання, засоби масової інформації;
13) співпраця з іншими профспілками та їх об’єднаннями, об’єднаннями громадян, укладання з ними передбачених чинним законодавством України договорів і угод.
Стаття 4. Профспілка у своїй діяльності незалежна від органів державної влади, місцевого самоврядування, роботодавців та їх об’єднань, політичних партій, інших громадських організацій, їм не підзвітна і не підконтрольна.
Стаття 5. Профспілка організовує свою діяльність на демократичних засадах за принципами:
1) законності і гласності;
2) добровільності вступу до Профспілки і виходу з неї;
3) виборності всіх профспілкових органів знизу до верху та їх регулярної звітності перед членами Профспілки;
4) колегіальності в прийнятті рішень, гласності в роботі всіх профспілкових організацій і виборних органів;
5) дотримання внутріспілкової дисципліни, плюралізму думок, свободи дискусій при обговоренні питань і єдності дій  після прийняття рішень, якщо вони не суперечать законодавству України і Статуту Профспілки;
6) поваги до думок та інтересів меншості, її прав на роз’яснення і захист своєї позиції;
7) самостійності виборних органів у вирішенні питань, що відносяться до їхньої компетенції;
8) підпорядкованості нижчих профспілкових органів вищим у межах компетенції, визначеної Статутом Профспілки та обов’язковості виконання рішень вищих профспілкових органів, якщо вони не суперечать інтересам профоргану; забезпечення профспілковими органами організаційної та фінансової дисципліни.
Стаття 6. Профспілка взаємодіє у вирішенні своїх завдань з органами державної влади та місцевого самоврядування, роботодавцями та їх об’єднаннями, іншими громадськими об’єднаннями, політичними партіями та рухами, юридичними і фізичними особами в інтересах членів Профспілки.
Стаття 7. Профспілка має право створювати з іншими профспілками об’єднання (асоціації, ради, федерації, конфедерації тощо) з метою виконання спільних завдань, входити до об’єднань та вільно виходити з них, а також взаємодіяти з профспілками, об’єднаннями профспілок на інших засадах.
Стаття 8. Профспілка має право вступати до міжнародних профспілкових організацій, співпрацювати з ними та  укладати необхідні договори і угоди.

II. ЧЛЕНИ ПРОФСПІЛКИ, ЇХНІ ПРАВА ТА ОБОВ”ЯЗКИ

          Стаття 9. Членами профспілки можуть бути особи, які працюють в органах державної влади та управління, місцевого самоврядування, правоохоронних, фінансових органах, банках, страхових компаніях і суміжних за родом діяльності установах, організаціях у комерційних структурах, працівники Збройних сил України, особи, котрі навчаються у відомчих навчальних закладах, зайняті творчою діяльністю, громадяни – суб’єкти підприємницької діяльності, тимчасово непрацюючі особи, пенсіонери, іноземні громадяни, представники установ, організацій, підприємств інших галузей, які визнають і виконують Статут Профспілки, беруть участь у роботі її первинних профорганізацій, сплачують профспілкові внески.
    У виняткових випадках за рішенням виборного органу організації Профспілки  допускається подвійне членство.

Стаття 10. Членство в Профспілці є добровільним. Прийняття в члени Профспілки проводиться первинною профспілковою організацією або її виборним органом на підставі особистої заяви в місячний термін з дня її подання. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на зборах, конференції, засіданні виборного органу. Членський квиток (єдиного зразка) видається профспілковим комітетом (профорганізатором) протягом місяця з дня прийняття рішення. Члени Профспілки перебувають на обліку в профспілковій організації за місцем основної роботи або навчання.
Стаття 11. При відсутності в трудовому колективі первинної профорганізації прийняття в члени профспілки може здійснювати міський, районний, обласний, республіканський комітети Профспілки.
Стаття 12. Стаж профспілкового членства рахується з дня прийняття рішення про вступ до Профспілки.
Членство у Профспілці:
1) зберігається за працівниками, які припинили роботу з поважних причин (виховання дітей до досягнення ними 6-річного віку, вихід на пенсію, догляд за хворим чи інвалідом, скорочення штатів до моменту працевлаштування, ліквідація або реорганізація  установи, організації, підприємства),  а також у  разі звільнення у зв’язку з тривалою (понад 4 місяці) тимчасовою непрацездатністю або через невідповідність посаді за станом здоров’я, якщо вони зберігають зв’язок з профспілковою організацією і сплачують членські внески;
2) відновлюється колишнім членам Профспілки після служби у Збройних силах, альтернативної служби та служби в системі правоохоронних  органів;
         3) вихід з профспілки відбувається в індивідуальному порядку за
особистою заявою члена профспілки. Припиняється членство в Профспілці з дня розгляду заяви.
         4) членство в Профспілці припиняється за умов: невиконання членом профспілки статутних вимог, порушення порядку сплати членських внесків, виключення члена профспілки з її лав, засудження його  до позбавлення волі. 
Стаття 13. Члени інших профспілок, які перейшли на роботу   в установи, організації, підприємства системи державних установ, зберігають профспілкове членство і профспілковий стаж за умови, якщо вони впродовж місяця з дня переходу стали на облік у  новій первинній профспілковій організації.
Стаття 14. Члени Профспілки мають рівні права й обов’язки.
Стаття 15. Член Профспілки має право:
1) обирати і бути обраним (делегованим) до складу профспілкових органів, на конференції і з’їзди;
2) вільно обговорювати на засіданнях комітетів Профспілки, профспілкових зборах, конференціях, з’їздах, у пресі всі питання діяльності Профспілки, вносити пропозиції, відкрито висловлювати та відстоювати свою думку, брати участь у підготовці рішень;
3) брати участь у профспілкових зборах (конференціях), бути присутнім на засіданнях органів при розгляді питань, що стосуються його прав та інтересів;
4) брати участь в акціях, організованих Профспілкою;
5) одержувати безкоштовні юридичні консультації та іншу допомогу у вирішенні соціально-трудових питань, включаючи офіційне представництво і захист у суді, органах виконавчої влади, у взаємовідносинах з роботодавцями;
6) звертатися до органів Профспілки із заявами та пропозиціями і вимагати на них відповіді;
7) отримувати путівки на санаторно-курортне лікування та оздоровлення, матеріальну допомогу, безповоротну фінансову допомогу, заохочувальні виплати, виплати на оздоровлення, придбання ліків, виплати чи подарунки з нагоди дня народження, ювілейної дати, професійного свята та інші виплати з коштів Профспілки.
Користуватись послугами фізкультурно-спортивних та культурних закладів Профспілки на пільгових умовах, каси взаємодопомоги при профкомі,  іншими додатковими правами і пільгами, що встановлені в Профспілці;
8) одержувати інформацію про роботу профспілкової організації і використання профспілкових коштів.
Стаття 16. Член Профспілки зобов’язаний:
1) визнавати і виконувати вимоги Статуту Профспілки;
2) своєчасно сплачувати членські внески;
3) брати участь у роботі профспілкової організації;
4) виконувати рішення профспілкових органів;
5) не допускати дій, що перешкоджають профспілковій організації у досягненні мети та реалізації завдань Профспілки;
6) виконувати зобов’язання, передбачені колективним договором та  угодами, укладеними Профспілкою;
7) з повагою ставитись до колег по роботі, не допускати дій, що принижують честь і гідність громадянина;
8) виконувати вимоги нормативних документів з охорони праці;
9) дотримуватись внутріспілкової дисципліни, виконувати рішення, прийняті більшістю;
10) брати участь у колективних діях Профспілки, спрямованих на захист трудових та соціально-економічних прав членів Профспілки;
11) виявляти солідарність із спілчанами у разі порушення їхніх прав.
Стаття 17. Гарантії члену Профспілки:
1) член Профспілки не може бути звільненим з роботи з ініціативи роботодавця без згоди профспілкового комітету за виключенням випадків, передбачених законодавством;
2) члени Профспілки, обрані до складу виборного профспілкового органу, не можуть піддаватися дисциплінарному стягненню, умови їх трудового договору та оплати  праці не можуть змінюватися  без попередньої згоди профспілкового органу, членом якого вони є, а голови  профкому та профорганізатора  – без попередньої згоди вищого профспілкового органу;
3) звільнення з ініціативи роботодавця осіб, обраних до складу профспілкового органу і не звільнених від виробничої діяльності, допускається (крім дотримання загального порядку звільнення) лише за попередньою згодою профспілкового органу, членом якого вони є, а голів, членів профкомів, цехкомів та профорганізаторів – лише за згодою вищого профспілкового органу;
4) членам виборних профспілкових органів, не звільнених від своєї основної роботи, для виконання громадських обов’язків в інтересах колективу надається на умовах колективного договору вільний від роботи час із збереженням середнього заробітку не менше  двох годин на тиждень; на час їх профспілкового навчання надається  додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 6 календарних днів;
5) звільнення з ініціативи роботодавця осіб, які обирались до складу профспілкових органів, не допускається протягом року після закінчення виборних повноважень (крім випадків повної ліквідації підприємства або вчинення працівником  дій, за які законодавством передбачається можливість звільнення).
Стаття 18. За активну участь у діяльності Профспілки її член може бути заохоченим шляхом оголошення подяки, преміювання, нагородження Почесною грамотою Центрального комітету Профспілки та Федерації профспілок України, нагрудним знаком ФПУ “Профспілкова відзнака”, присвоєння звання „Заслужений працівник профспілок України”, іншими видами заохочення.
Стаття 19. До члена Профспілки за порушення вимог Статуту (у тому числі за несплату без поважних причин членських внесків понад 3 місяці), за вчинення дій, що можуть спричинити розпад профорганізації, дискредитацію профчленства або протидію в досягненні мети і завдань профспілкової організації,  можуть застосовуватися такі стягнення, як догана, виключення з Профспілки.
Стаття 20. Догану члену Профспілки можуть оголошувати загальні збори первинної профспілкової організації, профком або вищий за підпорядкуванням профспілковий орган. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували 2/3 присутніх членів профспілки, профкому або вищого профоргану.
Стаття 21. Стягнення,   накладене на члена Профспілки, діє протягом року. Рішення про  його зняття приймає той орган, який це стягнення ухвалив.
Стаття 22. Питання про виключення з Профспілки вирішується на зборах профспілкової групи, зборах (конференції) цехової, первинної профспілкової організації в присутності члена Профспілки. У разі відмови члена Профспілки без поважних причин від присутності на профспілкових зборах (конференції) це питання може вирішуватись за його відсутності. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше 2/3 присутніх на зборах (конференції).
Стаття 23. Виключений з Профспілки має право в двомісячний термін оскаржити це рішення у вищі профспілкові органи.
Стаття 24. Рішення про стягнення, накладене вищим  профспілковим органом, повідомляється первинній профорганізації.
Стаття 25. У разі скасування вищим органом необґрунтованого рішення про виключення з членів Профспілки, профспілкове членство поновлюється з моменту виключення без переривання профспілкового стажу.
Стаття 26. Особа, виключена з Профспілки, може бути знову прийнятою в її члени на загальних підставах.
Стаття 27. Особа, яка вибула, або яку виключено з Профспілки, не має права на спільне профспілкове майно, їй не повертаються суми сплачених профспілкових внесків.

III. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПРОФСПІЛКИ

Стаття 28. Структура профспілки визначається даним Статутом. Профспілка будується за галузевим та територіальним принципами.
Стаття 29. Профспілка складається з первинних, об’єднаних та територіальних профспілкових організацій.
Стаття 30. Первинні профспілкові організації діють в установах, організаціях, на підприємствах, у навчальних закладах; у їх структурних підрозділах можуть створюватись цехові організації/профбюро/ та профгрупи.
          Кримська республіканська, обласні, Київський міський,  районні, міські, районні в містах, територіальні профспілкові організації об’єднують первинні профорганізації на відповідній території.
     Вищим органом організацій профспілки є збори конференція/, Всеукраїнської профспілки – з’їзд.
     Профспілкові збори /конференція/ первинної профорганізації проводяться в міру необхідності, але не рідше ніж двічі на рік.
      Рішення про дату скликання та порядок денний зборів оголошується членам профспілки за 20 днів, конференції – за 1 місяць.
   Конференція Кримської республіканської, обласної, Київської міської,  районної, міської, міськрайонної організацій скликається в разі необхідності; про дату та порядок денний повідомляється за 2 місяці. 

Стаття 31. Профспілка, територіальні та первинні профспілкові організації здійснюють свої повноваження через виборні профспілкові органи, або профспілкових представників від вищих профспілкових органів.
Стаття 32. Виборними органами є:
1) первинної профспілкової організації – профспілковий комітет, а в організації з чисельністю менше 15 осіб – профорганізатор;
2) у цеховій профорганізації – цехком/профбюро/;
3) у профгрупі – профгрупорг;
4) територіальної профспілкової організації – відповідно районний, міський, обласний, Київський міський, республіканський комітет Профспілки. В об’єднаних профорганізаціях міста і району може утворюватись міськрайком профспілки;
5) всеукраїнської профспілки працівників державних установ – Центральний комітет;
6) ревізійні комісії.
Стаття 33. Первинні профспілкові організації з урахуванням особливостей їхньої діяльності, територіальної роз’єднаності установ, організацій, підприємств для представництва колективних інтересів працівників і службовців можуть утворювати об’єднані комітети, делегувати їм частину своїх повноважень, якщо ці повноваження не відносяться до виключної компетенції первинної організації чи її виборного органу.
Профспілкові органи можуть створювати постійні і тимчасові комісії, визначати їх повноваження, використовувати інші форми і методи розвитку громадських починань у роботі.
Стаття 34. Вищими за рівнем виборними органами для низових організацій Профспілки є:
- Центральний комітет Профспілки – для  територіальних організацій профспілки, республіканської, обласних,  об’єднаних та первинних організацій;
- виборні органи Кримської республіканської, обласних організацій профспілки – для первинних, об’єднаних, районних, міських організацій профспілки;
- виборні органи Київської міської організації профспілки – для первинних, об’єднаних м. Києва організацій Профспілки;
- виборні органи первинних профорганізацій – для цехових профорганізацій /профбюро/, профгруп.
Звіти і вибори профспілкових органів проводяться в усіх організаціях Профспілки, починаючи з первинної, у відповідності з даним Статутом  та  Інструкцією ЦК профспілки про проведення виборів.
Постанова про початок і терміни проведення звітно-виборної кампанії в Профспілці приймається Центральним комітетом.
Вибори профспілкових органів, їх керівників  проводяться:
- у первинній, об*єднаній  організації або профорганізації структурного підрозділу установи, організації, підприємства, на зборах (конференції) членів профспілки, засіданні комітету;
- у територіальній профспілковій організації – на конференції, пленумі, (засіданні комітету, в районній, міській організації з чисельністю менше ніж 700 членів профспілки);
- у Профспілці – на з’їзді, пленумі.
         Делегати на конференції, з’їзди обираються на зборах (конференції), пленумі (засіданні комітету в районній, міській організаціях з чисельністю менше 700 членів Профспілки). Голова, заступник голови профспілкового органу є делегатами конференції, з’їзду за посадою.
Стаття 35. Рішення про порядок скликання звітно-виборних зборів, конференції, зїзду, порядок денний, норми представництва приймається виборним органом Профспілки відповідного рівня і оголошується не пізніше ніж:
за 1 місяць – до зборів;
за 2 місяці – до конференції,  з’їзду.
Стаття 36. Кількісний склад і порядок формування виборних органів встановлюють збори, конференція, пленум, з’їзд.
Стаття 37. Вибори профспілкових органів усіх рівнів проводяться 1 раз на 5 років у терміни, визначені з’їздом профспілки, ЦК профспілки.
Стаття 38. Дострокові вибори (перевибори) профспілкового органу можуть бути проведеними на вимогу не менше 1/3 членів профспілкової організації, або членів цього органу, а керівника на вимогу не менше 2/3 членів профспілкової організації за рішенням виборного профоргану.
Стаття 39. Звільнення з посади керівників профспілкових органів за порушення Статуту проводиться згідно з нормами трудового законодавства за рішенням органу профспілки, який їх обрав на з’їзді, конференції, пленумі, засіданні комітету таємним /відкритим/ голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше 2/3 присутніх на засіданні членів профспілки.
    Рішення про звільнення з інших підстав, у тому числі і за власним бажанням, приймається відповідним профспілковим комітетом первинної організації, виборним органом або президією територіальної, Всеукраїнської організації профспілки.

Стаття 40. У первинній профспілковій організації питання про виведення члена комітету або ревізійної комісії, обраного зборами, конференцією, зі складу комітету чи комісії  вирішується таємним або відкритим голосуванням більшістю голосів учасників зборів, конференції.
Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше 2/3 присутніх  членів профспілки.
Термін процедури дообрання членів профкому, ревізійної комісії не повинен перевищувати 3-х місяців з моменту вибуття члена виборного органу.
Стаття 41. Виборні профспілкові органи утворюються шляхом виборів  на зборах, конференції, з’їзді з членів профспілки. Кількісний склад і порядок формування виборних профспілкових органів визначається звітно-виборними зборами, конференцією, з’їздом.
З метою забезпечення стабільної роботи виборного профспілкового органу до його складу можуть обиратися кандидати в члени профоргану з числа підготовленого профактиву /резерву/.
Формування вищих виборних органів Профспілки може здійснюватись також шляхом прямого делегування членів профспілки профорганізаціями  нижчого рівня.
Вибори членів профорганів здійснюються учасниками зборів, делегатами конференції, з’їзду шляхом відкритого або таємного голосування. Форму голосування визначають збори, конференція, з’їзд.
Під час виборів профспілкових органів члени Профспілки мають необмежене право висування кандидатів, відводу і критики кожного з них.
Обраними вважаються кандидати, котрі одержали найбільшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами і більше половини голосів учасників зборів, делегатів конференції, з’їзду, котрі брали участь у голосуванні.
За рішенням зборів, конференції, з’їзду керівники профспілкових органів можуть обиратися цими органами з числа обраних членів цих органів.
Профспілкова організація, яка делегувала свого представника до складу профспілкового органу, має право в будь-який час його відкликати й замінити іншим.
Стаття 42. Члени виборних профспілкових органів, які втратили зв’язок з профспілковою організацією через зміну місця роботи, проживання або з інших причин, виводяться зі складу профспілкового органу на його  засіданні, пленумі  відкритим голосуванням.
Стаття 43. Члени виборних профспілкових органів, які не виконують своїх обов’язків, вимог Статуту, порушують трудову та внутріспілкову дисципліну, можуть бути достроково переобраними на вимогу не менше 2/3 членів цього органу, а профкому – на вимогу не менше 1/3 членів профспілкової організації.
Стаття 44. Збори членів Профспілки, у тому числі і звітно-виборні вважаються правомочними при участі в них більше половини членів профспілки.
Конференції і з¢їзди вважаються правомочними при участі в них не менше 2/3 делегатів.
Пленуми, президія,  засідання  комітетів правомочні при участі в них більше половини членів виборного органу.
Рішення зборів, конференції, з’їзду, пленуму, комітету приймаються більшістю голосів присутніх учасників, членів виборного органу, які брали участь у голосуванні, за виключенням тих рішень, що стосуються Статуту або прийняття яких потребує не менше 2/3 голосів.
Рішення оформлюються постановами та заносяться до протоколів з’їзду, конференції, зборів.

IV. ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ

Стаття 45. Первинна профспілкова організація створюється в установі, організації, на підприємстві, в навчальному закладі за наявності не менше 3-х членів. Рішення про створення первинної організації подається до вищого профспілкового органу для прийняття її на профспілкове обслуговування.
Працівники,  які бажають створити профспілкову організацію, але не мають необхідної кількості членів профспілки, можуть звернутися до    територіального профспілкового органу міського, районного, обласного чи республіканського рівня за сприянням у проведенні організаційних заходів,  вирішенні питань профспілкового членства, створення первинної профорганізації. Датою створення первинної профспілкової організації є
дата проведення установчих зборів.
Стаття 46. Первинна профспілкова організація керується у своїй діяльності Законом України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, Статутом Профспілки, програмними документами і рішеннями профспілкових органів, чинним законодавством.
Стаття 47. Вищим органом первинної профспілкової організації є збори (конференція) членів Профспілки. Профспілкові збори (конференція) проводяться  у разі необхідності, але не рідше ніж двічі  на рік.
Стаття 48. До компетенції зборів (конференції) належить вирішення таких питань:
1) визначення основних напрямів роботи профспілкової організації;
2) вирішення питань про створення профспілкових організацій у структурних підрозділах;
3) обрання комітету Профспілки, голови комітету,  його заступників та скарбника (обрання  голови, заступника та скарбника може проводитись також на засіданні комітету з числа його членів);
4) обрання ревізійної комісії;
5) заслуховування звітів профкому та його голови про виконану роботу, а також звітів ревізійної комісії, щорічно та за підсумками звітного періоду;
6) надання оцінки діяльності профоргану в звітному періоді (задовільна, незадовільна);
7) затвердження напрямів і порядку використання коштів профспілкової організації, вирішення питань про введення штатних    (платних) посад;
8) прийняття в члени Профспілки та виключення з неї;
9) вирішення питань, пов’язаних з управлінням майном профспілкової організації.
Збори (конференція) можуть також розглядати і вирішувати інші питання, що відносяться до компетенції первинної профспілкової організації.
Стаття 49. Профспілковий, об’єднаний комітет:
1) організовує виконання завдань Профспілки, рішень зборів та вищих органів Профспілки; проводить засідання комітету не рідше одного разу на 2 місяці, яке правомочне при участі в ньому більше половини членів комітету;
2) укладає та контролює виконання колективного договору /угоди/, звітує про його виконання на загальних зборах трудового колективу, звертається з вимогою до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб за невиконання умов колективного договору;
3) спільно з роботодавцем вирішує питання запровадження, перегляду та змін норм праці;
4) разом з роботодавцем вирішує питання  оплати праці працівників установи, організації,  підприємства,   форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних ставок,  схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат;
5) спільно з роботодавцем вирішує питання робочого часу і часу відпочинку, погоджує графіки змінності та надання відпусток, запровадження підсумованого обліку робочого часу, дає дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо;
6) разом з роботодавцем вирішує питання соціального розвитку підприємства, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників;
7) бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг;
8) бере участь у розробці Правил внутрішнього трудового розпорядку установи, організації, підприємства,  а також вносить до них зміни та доповнення;
9) представляє інтереси працівників за їх дорученням при розгляді трудових індивідуальних спорів та в колективному трудовому спорі, сприяє їх вирішенню;
10) приймає рішення про вимогу  розірвати трудовий договір (контракт) з керівником установи,  організації або підприємства,  якщо він порушує законодавство про працю, про охорону праці, ухиляється від участі в переговорах щодо укладення або зміни колективного договору, не виконує зобов’язань за колективним договором;
11) дає згоду або відмовляє у дачі згоди на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з працівником, який є членом діючої на підприємстві, в установі, організації Профспілки у випадках, передбачених законом;
12) бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, роботі комісії з питань охорони праці, здійснює контроль за відшкодуванням установою,  організацією, підприємством шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом чи іншим ушкодженням здоровя, пов’язаним з виробництвом або виконанням ним трудових обов’язків;
13) здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцем законодавства про працю та про охорону праці, за забезпеченням в установі, організації на підприємстві  безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням установлених умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків;
14) здійснює контроль за підготовкою та поданням роботодавцем документів, необхідних для призначення пенсій працівникам і членам їхніх сімей;
15) здійснює контроль за наданням пенсіонерам та інвалідам, які до виходу на пенсію працювали в установі, організації, на підприємстві,
права користування нарівні з його працівниками наявними можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення житлом, путівками до оздоровчих і профілактичних закладів та іншими соціальними послугами і пільгами згідно зі Статутом установи, організації, підприємства та колективним договором;
16) спільно з роботодавцем, на умовах передбачених колективним договором, направляє працівників за рахунок коштів установи, організації, підприємства до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинку, туристичних комплексів, баз та оздоровчих закладів, здійснює контроль за організацією медичного обслуговування працівників та членів їхніх сімей;
17) разом з роботодавцем у відповідності  з колективним договором  визначає  розміри коштів, що будуть спрямовані на будівництво, реконструкцію, утримання житла, здійснює облік працівників, які потребують поліпшення житлових умов, розподіляє у встановленому законодавством порядку житлову площу в  будинках, збудованих за кошти, або за участю підприємства, установи, організації, а також ту житлову площу, яка надається власникові у розпорядження в інших будинках,  контролює житлово-побутове обслуговування працівників;
18) профспілковий комітет контролює надходження членських профспілкових внесків, забезпечує своєчасне і в повному розмірі відрахування внесків до вищих профспілкових органів в установленому розмірі, здійснює прийняття в  члени профспілки та виключення з неї, веде їх облік,  профспілкову документацію, статистичну звітність, яку подає вищим профспілковим органам та згідно з законодавством – іншим органам, забезпечує належне збереження протоколів, рішень, інших документів профспілкової організації та формування архіву, проводить навчання профспілкового активу;
         19) щороку затверджує кошторис та штатний розклад профспілкового органу, контролює їх виконання. Вирішує питання про введення штатних посад, встановлення умов  та розмірів оплати праці профспілкових працівників;
20) профком, об*єднаний комітет  представляє інтереси працівників  підприємства-боржника в комітеті кредиторів у  ході процедури банкрутства,  має також інші права, передбачені чинним  законодавством України.
Стаття 50. У профспілковій організації з чисельністю членів профспілки менше 15 осіб функції профкому виконують профорганізатор, його заступник та скарбник, які обираються на зборах профорганізації.
Стаття 51. У первинній профспілковій організації згідно з рішенням її зборів або конференції можуть створюватись цехові профспілкові організації, профспілкові групи за виробничими або професійними ознаками, які діють відповідно до Положення, затвердженого ЦК профспілки або його президією.
Профгрупорг, цехові комітети або профбюро організовують профспілкову роботу, забезпечують виконання рішень профспілкового комітету і вищих профорганів, проводять збори членів Профспілки, беруть участь в реалізації критичних зауважень та пропозицій, залучають працівників  до членства в Профспілці, скликають загальні збори і допомагають профспілковому комітету в проведенні заходів щодо соціально-економічного захисту працівників,  охорони праці, соціального страхування, культурно-побутового обслуговування членів Профспілки.
Стаття 52. Голова профкому, об’єднаного комітету:
1) організовує виконання рішень профкому, вищих профспілкових органів;
2) скликає засідання профкому не рідше одного разу на 2 місяці, організовує підготовку питань, що вносяться на його розгляд, підписує рішення профкому;
3) без довіреності представляє інтереси профспілкової організації, членів Профспілки у взаємовідносинах з роботодавцем, в органах державної влади і місцевого самоврядування,  судових органах, у громадських організаціях;
4) несе відповідальність за своєчасне перерахування профвнесків до вищих профорганів у встановленому порядку, достовірність статистичних звітів, формування протоколів, передачу документів профоргану на зберігання до архівної установи;
5) розпоряджається коштами профспілки в межах асигнувань, передбачених бюджетом, підписує фінансові документи;
6) відповідає за виконання профспілковою організацією норм і вимог, визначених Статутом Профспілки, виконує іншу поточну роботу.
Стаття 53. Рішення профспілкового комітету, прийняті з порушенням норм Статуту, рішень вищих органів Профспілки, норм законодавства, скасовуються зборами, профкомом за власною ініціативою або  за пропозицією вищих органів Профспілки чи ревізійної комісії.
Стаття 54. Первинна профспілкова організація може бути ліквідованою за рішенням суду з підстав, передбачених законодавством.
Стаття 55. У зборах, на яких розглядається питання щодо реорганізації або ліквідації первинної профспілкової організації, обов’язкова участь представника вищого профспілкового органу .
У разі коли у зв’язку з ліквідацією чи реорганізацією  установи, організації, підприємства  рішення про ліквідацію первинної організації не прийнято зборами, таке рішення приймається територіальною профспілковою організацією, до складу якої входить первинна профспілкова організація.
Стаття 56. При ліквідації первинної профспілкової організації ліквідаційним органом вирішується питання про використання профспілкового майна. Кошти та майно, що залишились після ліквідації, розподілу між членами Профспілки не підлягають.
Усі документи  ліквідованої первинної організації передаються до територіального органу Профспілки.
Стаття 57. Питання про вихід профспілкової організації з Профспілки:
1) не може вноситися на обговорення та розглядатися виборними профорганами, зборами (конференціями) з ініціативи посадових осіб, роботодавця, інших не визначених даним Статутом органів;
2) вирішується на підставі волевиявлення членів профспілки шляхом таємного голосування. Збори /конференція/ з цього питання вважаються правомочними при участі в них не менше 2/3 членів профспілки /делегатів/ та представника вищого профспілкового органу . Рішення про вихід з Профспілки вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше 2/3 присутніх на зборах /конференції/.

і, 2.

0

3

Друга частина Статуту профспілки працівників державних установ

V. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ПРОФСПІЛКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Стаття 58. Первинні профспілкові організації можуть об’єднуватись в об’єднані, територіальні організації району, міста, області, Автономної Республіки Крим.
    Стаття 59. Районна, міська організації Профспілки (профспілковий представник) діють  на території відповідного району, міста і представляють інтереси членів Профспілки в органах державної влади та місцевого самоврядування, у взаємовідносинах з об’єднаннями роботодавців,  іншими організаціями та установами.
Стаття 60. Прийняття до районної, міської, міськрайонної організацій Профспілки здійснюється за заявою первинної організації на підставі рішення зборів. У такому ж порядку здійснюється вихід первинної організації з районної, міської, міськрайонної  профорганізації.
Стаття 61. Вищим органом районної, міської, міськрайонної  організації є конференція, яка скликається у разі  необхідності.
Звітно-виборна конференція проводиться  один раз на 5 років.
Відповідним профорганом приймається рішення про її скликання, затверджується порядок денний, норми представництва, дата і місце проведення.
Стаття 62. Конференція районної, міської, міськрайонної організацій Профспілки:
визначає основні напрями діяльності організації, її програму та завдання;
обирає (формує) районний, міський, міськрайонний  комітети Профспілки,  його голову та заступників;
визначає напрями діяльності райкому, міськкому Профспілки, заслуховує звіти про їх роботу;
обирає ревізійну комісію та заслуховує звіти про її роботу;
обирає делегатів на обласну, Київську міську, Кримську республіканську конференції;
обирає президію райкому, міськкому, якщо в районній, міській організаціях налічується понад 700 членів Профспілки та проводить пленум;
вирішує питання, пов’язані з управлінням майном.
Стаття 63. Районний, міський комітети Профспілки не рідше одного разу на рік проводять пленарні засідання (пленуми), на яких обговорюються найважливіші питання діяльності.
Стаття 64. Засідання, президія районного, міського комітету проводяться у разі  необхідності, але не рідше одного разу на 3 місяці.
           Стаття 65. Районний, міський, міськрайонний комітети профспілки:
1) визначають основні напрями діяльності райкому, міськкому Профспілки, первинних профспілкових організацій на поточний період, планують свою роботу виходячи з планів роботи  вищого профоргану ;
2) визначають  функції президії;
3) заслуховують звіти президії, голови райкому, міськкому про  діяльність  профорганізації, її структурних ланок;
4) розглядають та затверджують  профспілковий бюджет, забезпечують його виконання, визначають  розмір асигнувань на утримання виконавчого апарату райкому, міськкому   розглядають  інші питання, віднесені до компетенції районної, міської організацій;
5) у період між конференціями у разі вибуття його членів здійснюють  заміну у складі райкому, міськкому на його засіданні  із числа кандидатів в члени профоргану, резерву, активістів, обраних  або делегованих від  первинних профорганізацій;
6) вирішують питання, пов’язані з управлінням майном;
Комітет, президія райкому, міськкому, міськрайкому:
          1) координує і спрямовує діяльність первинних профспілкових організацій, надає їм допомогу з усіх напрямів профспілкової роботи, керуючись рішеннями конференцій, пленумів вищих профспілкових органів і законодавством;
           2) розглядає і вирішує питання, пов’язані зі здійсненням представництва й захисту інтересів первинних профорганізацій, членів Профспілки у відповідних органах державної влади і місцевого самоврядування, обєднаннях роботодавців та громадсько-політичних організаціях, контролю за дотриманням трудового законодавства в установах, організаціях, на підприємствах, укладає угоди з  роботодавцями, органами виконавчої влади з питань, що стосуються захисту соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки;
           3) організовує роботу первинних профорганізацій з підготовки та укладання колективних договорів, контролює їх виконання, бере участь у зборах щодо підведення підсумків виконання положень колдоговорів. Результати колдоговірної роботи розглядає на засіданні райкому, міськкому, президії, пленумі. Координує роботу членів комісій із соціального страхування делегованих  профкомами;
            4)  вживають заходи по організації навчання профактиву за категоріями: голови профкомів і профорганізатори та резерв на них;  профгрупорги; члени ревізійних комісій;
            5) контролює своєчасність сплати членських профспілкових  та інших внесків до вищих профорганів на Статутну діяльність професійної спілки ;
            6) за рішенням  первинних профспілкових організацій може централізувати кошти на виконання статутних завдань Профспілки;
            7) розглядає заяви та звернення членів Профспілки, надає їм безкоштовну правову допомогу;
            8) затверджує штатний розпис, здійснює прийняття на роботу  та звільнення з роботи працівників, встановлює розмір посадових окладів апарату  райкому, міськкому Профспілки;
           9) вирішує питання, пов’язані з управлінням майном;
         10)  вирішує інші питання поточної діяльності.
Стаття 66. Очолює районний, міський, міськрайонний  комітети Профспілки голова, який за посадою є членом комітету і членом президії.
Голова райкому, міськкому, міськрайкому  профспілки не може входити до складу виборних органів політичних партій і рухів.
Стаття 67. Голова:
1) організовує роботу президії і виконавчого апарату райкому, міськкому;
2) скликає засідання президії не рідше одного разу на 3 місяці. У разі  якщо президія не обирається, – у ці ж строки проводяться засідання комітету;
3) представляє без довіреності  інтереси первинних організацій з питань, віднесених до компетенції райкому, міськкому у вищих за статусом профспілкових органах, в органах державної влади, місцевого самоврядування, судах, в об’єднаннях роботодавців, у взаємовідносинах з громадсько-політичними організаціями; 
4) здійснює прийом членів Профспілки, розглядає їхні письмові звернення;
5) підписує рішення президії та інші документи райкому, міськкому;
6) виконує інші функції, не віднесені до компетенції конференції, пленуму, президії;
7) розпоряджається коштами районної, міської організацій профспілки в межах асигнувань, передбачених бюджетом, підписує фінансові документи;
          8) відповідає за виконання профорганізаціями обов’язків, визначених Статутом Профспілки, які покладені на виборні органи профорганізацій та їх керівників;
          9) несе відповідальність за своєчасне перерахування членських профспілкових внесків первинними профорганізаціями  до вищих профорганів,  достовірність статистичних звітів, формування протоколів, передачу документів профоргану на зберігання до архівної установи.
Стаття 68. Профспілкові організації Автономної Республіки Крим, областей України, міст Києва та Севастополя об’єднують районні, міські, міськрайонні та  первинні (об’єднані) профспілкові організації, що діють на відповідній території.
Стаття 69. Кримська республіканська, обласна, Київська міська організації представляють і захищають інтереси членів профспілкових організацій, що входять до їх складу, в органах державної влади й місцевого самоврядування, в об’єднаннях роботодавців, у громадських організаціях.
Стаття 70. Вищим органом  Кримської республіканської, обласної, Київської міської організацій є конференція, яка скликається в разі необхідності. Звітно-виборна конференція проводиться один раз на 5 років. Відповідним профорганом приймається рішення про її скликання, затверджується порядок денний, норми представництва, дата і місце проведення.
Стаття 71. Кримська республіканська, обласна, Київська міська конференція:
1) визначає завдання Профспілки і тактику дій на певний період;
2) обирає керівні органи Профспілки (комітет, президію), голову, його заступника або формує склад керівних органів з числа делегованих до них представників профспілкових організацій. За дорученням конференції обрання керівних органів, голови, його заступників може відбуватися на організаційному пленумі;
3) заслуховує звіти  керівних органів про виконану роботу;
4) обирає ревізійну комісію та заслуховує її звіти;
5) обирає мандатну комісію та заслуховує її повідомлення щодо повноважень делегатів, членів комітету (обраних) делегованих профорганізаціями до складу керівного профоргану;
6) вирішує питання, пов’язані із здійсненням права власності на профспілкове майно;
7) обирає делегатів на з’їзд та представників до складу керівних органів Всеукраїнської Профспілки (у разі прямого делегування).
Стаття 72. У період між конференціями всі повноваження щодо реалізації завдань Профспілки здійснює республіканський, обласний, Київський міський комітети Профспілки, якщо ці повноваження не належать до компетенції конференції.
Комітет:
1) визначає основні напрями діяльності Профспілки на поточний період;
2) визначає позицію профспілкових організацій при веденні колективних переговорів та основні пропозиції щодо змісту регіональної угоди та колективних договорів;
3) визначає позицію й тактику спільних дій щодо участі у виборах Президента України, народних депутатів та органів місцевого самоврядування;
4) приймає рішення щодо оголошення (не оголошення) галузевого страйку згідно з законодавством;
5) скликає конференцію, визначає дату її проведення і порядок денний, норми представництва делегатів, членів комітету за галузевим і територіальним принципами;
6) заслуховує звіти голови та його заступників про проведену ними роботу, дає оцінку їхній діяльності;
7) розглядає та затверджує бюджет республіканської, обласної, Київської міської організації, визначає частину коштів на здійснення спеціальних програм, на утримання апарату;
8) скасовує прийняті президією та головою рішення, якщо вони не відповідають законодавству, Статуту Профспілки та рішенням її органів; 
9) вирішує зазначені та інші питання, що відносяться до компетенції Профспілки, на пленарних засіданнях (пленумах).
10) заслуховує повідомлення мандатної комісії про поточні зміни у складі виборного профспілкового органу, його повноваження, а  також інші питання які визначені Положенням про мандатну комісію.
Стаття 73. Пленум комітету скликається не рідше одного разу на 1 рік. Засідання вважається правомочним за умови участі в ньому більше половини членів комітету.
Стаття 74. У період між пленумами повноваження Кримської республіканської, обласної, Київської міської організації здійснює президія комітету, яка формується з членів комітету.
До складу президії  входять за посадами голова та його заступник.  Засідання президії проводяться в разі необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Позачергові  засідання скликаються на вимогу не менше  як  1/3 членів президії.
Президія:
1) організовує виконання рішень вищих  органів Профспілки;
2) забезпечує координацію і єдність дій первинних профспілкових організацій та територіальних органів;
3) розглядає проекти регіональних угод;
4) проводить роботу щодо організації оздоровлення членів Профспілки і членів їхніх сімей;
5) організовує здійснення контролю за додержанням законодавства про працю, наданням членам профспілки соціальної допомоги, пільг і гарантій;
6) організовує та контролює  виконання профбюджету, в межах асигнувань на утримання апарату, встановлює чисельність, умови та розміри  оплати праці штатних працівників;
7) за рішенням  первинних профспілкових організацій може централізувати кошти на виконання статутних завдань Профспілки;
8) приймає рішення про взяття на облік новостворених профспілкових організацій та зняття з обліку організацій, які знаходяться на профобслуговування, а також може приймати рішення про зняття з обліку первинних організацій, що порушують положення Статуту і не здійснюють своєчасно і в повному обсязі відрахувань від профспілкових внесків вищим органам протягом 3 місяців;
9) приймає рішення щодо створення або ліквідації утворених при Профспілці установ, організацій, підприємств,  затверджує їх статути, приймає на роботу і звільняє  з роботи їх керівників;
10) приймає рішення про проведення заходів, спрямованих на посилення соціального захисту членів Профспілки, у тому числі масових акцій протесту;
11) при виникненні галузевого територіального колективного трудового спору формує вимоги Профспілки, визначає працівників, відповідальних за дотримання процедури вирішення  колективного трудового спору, включаючи прийняття рішення про проведення  страйку;
12) здійснює контроль за виконанням та дотриманням норм Статуту Профспілки, чинного законодавства;
13) призупиняє, або  відміняє рішення низових  профорганізацій, які прийняті з порушенням Статуту або чинного законодавства;
14) звертається до органів суду з позовом щодо захисту своїх прав, збереження організаційної структури профспілкової організації;
15) вирішує питання, пов’язані із здійсненням права власності на профспілкове майно;
16) скликає пленум, визначає дату його проведення і порядок денний;
17) організовує і координує роботу з питань навчання профспілкових кадрів;
18) затверджує штатний розклад;
19) виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності профспілкової організації.
Стаття 75. Засідання президії проводиться у разі необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання вважається правомочним за умови участі в ньому більше половини членів президії.
Стаття 76.  Вищою посадовою особою Кримського республіканського, обласних, Київського міського комітетів є голова, який обирається строком на 5 років. Голова та його заступник не можуть входити до складу виборних органів політичних партій і рухів.

Голова:
1) організовує діяльність комітету,  виконання рішень  органів Профспілки;
2) представляє без довіреності  Профспілку в органах державної влади та місцевого самоврядування, у судах, в об’єднаннях роботодавців, у громадських та інших організаціях;
3) здійснює прийняття на роботу  та звільнення з роботи працівників апарату згідно з штатним розкладом;
4) організовує роботу апарату відповідно до регламенту і  функціональних  обов’язків працівників;
5) бере участь у колективних переговорах щодо укладання регіональних галузевих угод, підписує ці угоди та організовує контроль за виконанням угод і колективних договорів;
6) забезпечує надання членам Профспілки безкоштовної юридичної допомоги, здійснює їх особистий прийом;
7) розпоряджається коштами профспілки в межах асигнувань, передбачених бюджетом, підписує фінансові документи;
8) видає розпорядження в межах своїх повноважень;
9) скликає президію, організовує її  підготовку;
10) підписує рішення президії, несе відповідальність за належну організацію діловодства, достовірність протоколів конференції, пленумів, президій, статистичних звітів та інших документів, своєчасне подання їх до вищих  органів Профспілки, за збереження документів та передачу їх у встановленому порядку до архіву;
11) несе відповідальність за своєчасне перерахування  профспілкових внесків до вищих профорганів,  виконання профспілковими організаціями, виборними органами, їх керівниками обов’язків, визначених Статутом профспілки.
12) виконує інші функції, що стосуються  Профспілки.

VI. ОРГАНИ  ПРОФСПІЛКИ

Стаття 77. Вищим органом Профспілки є зїзд, який скликається Центральним комітетом не рідше ніж один  раз на 5 років.
Норми представництва, порядок обрання делегатів, порядок денний зїзду визначає Центральний комітет Профспілки, який повідомляє про це не пізніш,  ніж за 2 місяці до початку роботи зїзду.
Стаття 78. Позачерговий з’їзд скликається на вимогу не менш як третини організацій адміністративно-територіальних одиниць, визначених ст. 133 Конституції України, згідно з рішеннями їх колегіальних органів або з ініціативи ЦК Профспілки.
Рішення пленуму про  скликання позачергового з’їзду  оголошується не пізніш,  як за місяць до  його відкриття.
Стаття 79. З’їзд вважається правомочним, якщо в його роботі беруть участь  2/3 обраних делегатів.
Стаття 80. З’їзд:
1) затверджує порядок денний та регламент роботи з’їзду;
2) заслуховує звіти Центрального комітету, Ревізійної та Мандатної комісій про роботу проведену у  звітному періоді, дає оцінку їх діяльності;
3) затверджує Статут Профспілки, зміни й доповнення до нього, положення про Ревізійну та Мандатну комісії;
4) визначає чергові завдання і тактику дій Профспілки щодо захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки;
5) обирає та звільняє голову Профспілки - Центрального комітету  і його заступника;
6) обирає або підтверджує повноваження членів Центрального комітету та Ревізійної комісії делегованих територіальними профспілковими організаціями. Обирає Мандатну комісію Профспілки та її голову;
7) визначає розміри відрахувань від профспілкових внесків для фінансування діяльності ЦК Профспілки, підтримки загально профспілкових заходів, приймає рішення про створення фондів;
8) обирає делегатів на з’їзд Федерації профспілок України;
9) делегує або визначає порядок делегування представників Профспілки до керівних органів Федерації профспілок України та до міжнародних профспілкових об’єднань;
10) заслуховує повідомлення Мандатної комісії, приймає відповідні рішення;
11) приймає рішення з приводу звернень, апеляцій організацій Профспілки до з’їзду;
12) з’їзд може делегувати окремі повноваження Центральному комітету профспілки;
13) може розглядати й вирішувати інші питання  статутної діяльності Профспілки.
Стаття 81. У період між з’їздами керівництво діяльністю Профспілки здійснює Центральний комітет профспілки (ЦК Профспілки).
Центральний комітет:
1) визначає завдання Профспілки на поточний момент, коригує напрями й тактику дій залежно від соціально-економічної та політичної ситуації;
2) приймає рішення про скликання з’їзду, затверджує дату його проведення і порядок денний, норми представництва делегатів за  кількісним та якісним складом, порядок їх обрання,  попередньо розглядає проекти документів, що вносяться на з’їзд;
3) за дорученням зїзду вносить зміни до Статуту профспілки у зв’язку зі змінами в законодавстві, в  інших випадках;
4) встановлює розмір та порядок перерахування внесків на забезпечення статутної діяльності Профспілки, визначає структуру та асигнування на утримання виконавчого апарату ЦК профспілки;
5) розробляє й затверджує бюджет ЦК Профспілки та звіт про його виконання;
6) визначає порядок обрання делегатів на з’їзд Федерації профспілок України, делегування своїх представників до органів ФПУ, міжнародних профспілкових організацій;
7) володіє, користується, розпоряджається профспілковим майном, здійснює заходи з питань його ефективного використання;
8) заслуховує повідомлення мандатної комісії з приводу змін у складі Центрального комітету;
9) приймає рішення про утворення постійних, тимчасових комісій, галузевих секцій, інспекцій та ін.  Затверджує їх персональний склад; положення про них, про роботу правової та технічної інспекцій, довірених лікарів, інші нормативні документи, (положення, інструкції тощо).До роботи в комісіях, секціях, інспекціях можуть залучатися профспілкові працівники та активісти з організацій Профспілки;
          10) обирає президію, затверджує структуру Профспілки, заслуховує інформації про роботу президії і постійних комісій Центрального комітету;
11) заслуховує інформації керівників організацій Профспілки про виконання ними рішень виборних органів Профспілки;
12) здійснює контроль за  виконанням галузевих угод;
13) приймає заяви і звернення до відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, домагається реалізації висунутих вимог і пропозицій;
14) організовує поточну діяльність Профспілки, координує роботу територіальних об’єднаних,  первинних    організацій Профспілки;
15) приймає рішення щодо колективних дій організацій Профспілки на захист прав та інтересів її членів , організовує проведення відповідних заходів;
16) скасовує постанови, прийняті президією ЦК, виборними органами нижчих за рівнем організацій профспілки, які не відповідають законодавству, Статуту профспілки, рішенням її органів;
17) організовує навчання профкадрів та активу, надає організаціям Профспілки методичну, правову та іншу допомогу з питань організації їх діяльності;
18) запроваджує відзнаки Профспілки, затверджує положення про них;
19) здійснює інші повноваження за рішенням з’їзду, розглядає і вирішує інші питання діяльності Профспілки за виключенням тих, які відносяться до компетенції з’їзду.
Стаття 82. Пленуми ЦК профспілки  проводяться при  необхідності, але не рідше одного разу на  1 рік. Засідання Пленуму є правомочним за умови участі в ньому більше половини членів ЦК. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні.
Стаття 83. У період між пленумами ЦК керівництво діяльністю Профспілки здійснює президія, яка формується з його членів і є підзвітною та підконтрольною Центральному комітету.
Засідання президії проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Позачергові  засідання скликаються на вимогу не менш  як  1/3 членів президії. Засідання президії правомочні при участі в них більше половини її членів.
Президія:
1) визначає позиції та проводить організаційні заходи щодо захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки;
2) готує пропозиції для розгляду на пленумі, з’їзді з питань, пов’язаних з реалізацією завдань Профспілки;
3) розглядає проекти галузевих угод та укладає їх між Профспілкою, міністерствами, відомствами, організаціями роботодавців, інших угод, спрямованих на соціально-економічний захист членів Профспілки, контролює їх виконання;
4) дає рекомендації територіальним і первинним профорганізаціям щодо основних показників регіональних угод і колективних договорів;
5) приймає рішення про проведення масових акцій Профспілки;
6) розглядає пропозиції і приймає рішення про звернення до органів державної влади, місцевого самоврядування з питань забезпечення дотримання прав найманих працівників, внесення змін до законодавства чи прийняття нових актів, спрямованих на посилення соціального захисту;
7) вносить пропозиції ЦК щодо делегування  представників до робочих органів  Профспілки та ФПУ, органів управління соціальних страхових фондів, у яких  згідно з  чинним законодавством передбачається  участь профспілок;
8) забезпечує координацію дій територіальних, інших за підпорядкуванням  структурних ланок  профорганізацій, їх виборних органів, вивчає практику роботи профорганізацій, розповсюджує позитивний досвід;
9) організовує і координує роботу з питань навчання профспілкових кадрів та активу;
10) приймає рішення про проведення розширеного засідання президії, скликання пленуму, визначає їх  дату та порядок денний;
11) приймає рішення про створення, ліквідацію, реорганізацію, підприємств, установ, організацій, утворених при Профспілці, згідно з законодавством, затверджує їх статути та вносить зміни до них, визначає порядок розподілу коштів від їхньої виробничої діяльності, призначає на посади та звільняє з роботи керівників утворених юридичних осіб;
12) розглядає і затверджує бюджет професійної спілки   на поточний рік та звіт про його виконання,  визначає асигнування на утримання апарату ЦК  Профспілки, його структуру,   затверджує штатний розклад;
13) розпоряджається коштами в межах асигнувань, визначених бюджетом; контролює своєчасність та повноту надходження відрахувань профспілкових внесків від профорганів; вивчає причини недоліків в роботі профорганів, котрі не сплачують профвнесків, вносить пропозиції щодо їх усунення. Встановлює термін погашення боргу зі сплати внесків профорганами протягом 3-х місяців;
За умови подальшого порушення фінансової дисципліни профорганом вносить пропозиції до ЦК профспілки щодо виключення даної організації з Профспілки;
14) організовує роботу апарату, призначає на посади і звільняє з роботи працівників апарату;
15) приймає рішення стосовно нагородження профспілковими відзнаками, вносить  клопотання про нагородження членів Профспілки державними нагородами та відзнаками ФПУ;
16) здійснює господарську і фінансову діяльність, розпоряджається коштами Профспілки відповідно до затвердженого кошторису, вирішує питання,  пов’язані із здійсненням права власності на профспілкове майно, визначає порядок управління ним, виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Профспілки, якщо вони не є компетенцією з’їзду або пленуму;
17) призупиняє або  відміняє дію постанови, рішення профспілкових організацій, які прийняті з порушенням чинного законодавства, Статуту, рішень з’їзду, Пленумів ЦК профспілки;
18) виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Профспілки, якщо вони не є компетенцією з*їзду або пленуму.
Засідання президії проводяться при необхідності, але не рідше одного разу на  квартал і  вважаються правомочними, якщо в них бере участь більше половини членів президії.
Стаття 84. Вищою посадовою особою  Профспілки – ЦК Профспілки є голова, який обирається з’їздом на термін повноважень виборного органу, визначеного цим Статутом.
Стаття 85. Голова та його заступник не можуть входити до складу виборних органів політичних партій і рухів.
Стаття 86. Голова підзвітний з’їзду, а в період між з’їздами – пленуму, президії.  За посадою голова та його заступник є членами президії і ЦК Профспілки.
Стаття 87. Голова:
1) організовує та спрямовує діяльність профспілкових органів на виконання статутних завдань, рішень з’їзду, пленуму та президії ЦК, збереження єдності Профспілки;
2) представляє без довіреності  Профспілку в державних органах, органах місцевого самоврядування, у судах, у взаємовідносинах з роботодавцями та їх об’єднаннями, у громадських організаціях, у засобах масової інформації, у  міжнародних організаціях і може вдаватися до  будь-яких дій в інтересах Профспілки, якщо це не суперечить законодавству;
3) організовує навчання профкадрів та активу, надання практичної допомоги територіальним та первинним організаціям, проводить консультації з актуальних питань діяльності Профспілки;
4) формує виконавчий апарат, регламентує й організовує його роботу, несе відповідальність за її ефективність;
5) приймає рішення про скликання засідання президії ЦК, організовує підготовку необхідних до розгляду матеріалів;
6) головує на засіданні президії, підписує її рішення, а також угоди, які укладаються Профспілкою та  інші документи;
7) розглядає скарги та заяви членів Профспілки, приймає щодо  них необхідні рішення, веде особистий прийом членів Профспілки;
8) укладає колективний договір згідно з чинним законодавством України;
9) розпоряджається коштами ЦК профспілки в межах асигнувань, передбачених бюджетом, підписує фінансові документи,  видає розпорядження; 
         10) голова Профспілки несе персональну відповідальність за здійснення повноважень наданих йому цим Статутом;
         11)  вирішує інші поточні питання.

VII. КОШТИ І МАЙНО ПРОФСПІЛКИ
Стаття 88. Всеукраїнська Профспілка , її організаційні ланки мають у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення статутної діяльності.
Стаття 89. Кошти Профспілки складаються з вступних та щомісячних  профспілкових внесків, відрахувань установ, організацій, підприємств на культурно-масову, фізкультурно-спортивну і оздоровчу роботу в розмірах, передбачених галузевими, регіональними угодами та колективними договорами, безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, благодійних внесків організацій, приватних осіб, коштів від господарської діяльності створених ними підприємств та організацій, пасивних доходів, а також інших джерел, передбачених законодавством.
Вступні і щомісячні профспілкові внески встановлюються в розмірі 1 відсотка від місячної заробітної плати, стипендії. Непрацюючі пенсіонери, котрі є членами Профспілки, учні, які не одержують стипендії, жінки, які перебувають у відпустці по догляду за дітьми сплачують внески  у розмірі 0,1 відсотка від суми мінімальної заробітної плати.
Стаття 90. Для проведення загально профспілкових заходів, створення й підтримки загально профспілкових фондів, навчання профспілкових кадрів, ведення  діяльності, пов’язаної з членством у міжнародних та всеукраїнських профспілкових організаціях, утримання апарату первинні профспілкові організації перераховують до вищих профспілкових органів не менше 30 відсотків  профспілкових внесків.
Розмір і термін сплати територіальними профспілковими організаціями внесків до Профспілки встановлюються рішенням з’їзду,  ЦК профспілки, даним Статутом.
Територіальна профспілкова організація, котра не сплачує профспілкових внесків на статутну діяльність ЦК або відраховує їх у розмірі, нижчому за встановлений, без поважних причин протягом 3-х місяців може розглядатися Центральним комітетом профспілки як організація, яка підлягає виключенню з  галузевого  профспілкового об’єднання.
Кошти профспілкового бюджету Профспілки витрачаються на підставі кошторису, затвердженого  президією ЦК. Кожна територіальна організація має можливість  отримувати з бюджету ЦК відповідну частину коштів на витрати, пов’язані з виконанням загально профспілкових програм і статутних завдань.
Професійна спілка  має самостійний баланс, поточні та інші банківські рахунки.
Органами державної влади та місцевого самоврядування не здійснюється фінансового контролю за коштами Профспілки. Недоторканність і захист прав власності та незалежність фінансової діяльності Профспілки гарантується законодавством України.
Стаття 91. Профспілка та її структурні ланки можуть здійснювати  необхідну фінансову та господарську діяльність шляхом створення при Профспілці в установленому законом порядку підприємств, установ та організацій зі статусом юридичної особи, формувати  відповідні фонди, кредитні спілки, займатися видавничою діяльністю в порядку, встановленому законодавством.
Стаття 92. Первинні організації самостійно розпоряджаються коштами, які залишаються після перерахування  внесків до вищих профорганів, так само як і вищі профспілкові органи  - перерахованими їм коштами.
Стаття 93. Кошти та майно Профспілки є колективною власністю. Воно не підлягає розподілу між територіальними, первинними організаціями та членами Профспілки і використовується для виконання статутних завдань Профспілки в інтересах її членів.
Стаття 94.  Організації профспілки володіють, користуються, розпоряджаються майном, придбаним за рахунок власних коштів. Профспілка за рішенням вищих виборних органів може передавати в оперативне управління первинним і територіальним організаціям профспілки майно, яке перебуває в її власності. Кошти від реалізації майна профспілки не є прибутком і спрямовуються на відновлення та розвиток об’єктів власності Профспілки, на виконання статутних завдань.
Стаття 95. Управління та розпорядження коштами і майном Профспілки здійснюються в порядку і в межах, визначених з’їздом, конференцією, зборами, пленумом або президією відповідного  органу Профспілки згідно з наданими правами та компетенцією.
VIII. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІВ
Стаття 95. Ревізійні комісії первинних, територіальних профспілкових організацій,  Всеукраїнської Профспілки обираються  на зборах, конференціях, з’їзді на той же термін, що й профспілкові органи.
Ревізійні комісії на своїх засіданнях обирають голову комісії та його  заступника.
В профспілкових організаціях до 15 членів профспілки ревізійні комісії не обираються.
Стаття 96. Керуючись Положенням, затвердженим з’їздом, ревізійна комісія Профспілки здійснює контроль за виконанням положень Статуту Профспілки, рішень з’їздів, контролює дотримання норм внутріспілкової демократії, ревізує виконання бюджету Профспілки та фінансово-господарську діяльність ЦК Профспілки.
Стаття 97. Ревізійна комісія Профспілки, ревізійні комісії територіальних та первинних організацій здійснюють контроль за формуванням та виконанням профбюджету, повним і  своєчасним надходженням профспілкових внесків від територіальних та первинних профспілкових організацій , ефективністю використання  коштів і майна Профспілки, перевіряють стан обліку членів Профспілки, ведення діловодства, своєчасність розгляду пропозицій, заяв і скарг членів Профспілки, виконання прийнятих рішень.
Перевірка роботи з вищезгаданих питань проводиться не рідше одного разу на рік.
Стаття 98. Засідання ревізійних комісій збираються у разі необхідності, але не рідше одного разу на рік.
Стаття 99. Ревізійні комісії звітують про свою діяльність на зборах, конференціях, з’їзді одночасно зі звітами профспілкових органів.
Стаття 100. Ревізійна комісія несе відповідальність за якість і достовірність проведених ревізій.
Стаття 101. Члени Профспілки можуть брати участь у засіданнях ревізійної комісії. У свою чергу члени комісії можуть брати участь в роботі пленуму ЦК Профспілки, а також усіх профспілкових органів відповідного рівня з правом дорадчого голосу.
Стаття 102. Член Профспілки не може одночасно обиратися до складу ревізійної комісії та іншого виборного органу у своїй профорганізації.
Стаття 103. Ревізійні комісії підзвітні лише тим органам, які їх обрали.
Стаття 104. Мандатна комісія обирається на з’їзді Профспілки, конференції територіальної організації одночасно з виборами відповідного органу Профспілки на той самий  строк повноважень. Порядок і зміст її роботи визначається Положенням про мандатну комісію, яке затверджується з’їздом.
Стаття 105. Мандатна комісія в період між з’їздами, конференціями проводить перевірку повноважень членів виборних органів Профспілки в разі обрання їх шляхом прямого делегування, а також в разі відкликання або заміни членів виборного органу і вносить щодо них пропозиції на засідання відповідного комітету Профспілки.
Стаття 106. Засідання мандатної комісії проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу на 1 рік.
Стаття 107. Голова мандатної комісії може брати участь у засіданні відповідного органу Профспілки з правом дорадчого голосу.

ІХ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 108. Профспілка, її територіальні та первинні організації є юридичними особами, мають рахунок в банківських установах, печатку та штамп встановленого ЦК профспілки зразка. Вони здійснюють свої повноваження через профспілкові органи, мають відокремлене майно, можуть від свого імені набувати майнових та власних немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачами та відповідачами в судах. Такі ж права надаються первинним профспілковим організаціям, які знаходяться на профспілковому обслуговуванні в територіальних та об’єднаних організаціях.
Стаття 109. Профспілка, її організаційні ланки та виборні органи діють на підставі Статуту в межах визначених ним повноважень та згідно з законодавством.
     Повноваження колегіального профспілкового органу  первинної організації не припиняються у випадку передачі Установи з підпорядкування одного адміністративного або господарського органу у підпорядкування іншого, а також при зміні власника та реорганізації. У даних випадках змінюється лише назва профорганізації відповідно до нової назви Установи.
     Рішення з цього приводу доводиться до відома вищого профоргану. Якщо профспілкова організація є юридичною особою, то всі зміни здійснюються в порядку, визначеному діючим законодавством.
Стаття 110. Рішення про ліквідацію чи реорганізацію Профспілки, приймається з’їздом, в її організаційних ланках – конференцію, зборами відповідних профорганізацій, про що в обов’язковому порядку повідомляється вищому профспілковому органу. Одночасно з прийняттям такого рішення зїзд/конференція/, загальні збори приймають рішення про використання майна та коштів профспілки, її обєднань, які залишилися після проведення всіх необхідних розрахунків, на статутні чи благодійні цілі.
Рішення про ліквідацію приймається не менш як 2/3 голосів присутніх на з’їзді, конференції, зборах.
Стаття 111.  Діяльність Профспілки та її структурних ланок може бути заборонена лише за рішенням судового органу. Не допускається їх примусовий розпуск, призупинення, а також заборона діяльності за рішенням будь-яких інших органів.
Стаття 112. Рішення про примусовий розпуск організаційної ланки Профспілки або її профорганізацій не тягне за собою розпуск Профспілки. Примусовий розпуск структурної ланки або її профорганізації тягне за собою анулювання свідоцтва про реєстрацію та втрату прав юридичної особи з обов’язковим повідомленням через засоби масової інформації.
Стаття 113. Місцезнаходження ЦК Профспілки: м. Київ, майдан Незалежност

+1

4

перевёл в другой раздел ( Надурочні)

Отредактировано Майороші Ласло (28-05-2010 09:53:49)

0

5

Как создать профсоюз в своей области? Нужна помощь опытного человека,который бы обьяснил.

0

6

после 17.00 обязательно выйду на сайт и конкретно , по шагам, распишу процесс создания профорганизации. Но, братья, вы должны быть готовы к преследованию за это со стороны руководства. Шаг ответственный, трудный и болезненный. Хотя борьба за свои права и интересы никогда не была простой!

0

7

Щоб створити первинну профорганізацію потрібно не менше 3-х осіб, які працюють в даному підрозділі, установі чи організації. Оформити нижче приведений протокол. Ознайомитись з керівними документами, які приведені вище. Протокол надрукувати в декількох примірниках, які підписати всім присутнім. Після цього обраний профорганізатор(якщо членів організації менше 15 чол, якщо більше обирається профком і його голова) несе протокол в найближчу міську, районну чи обласну профорганізацію Профспілки працівників держустанов( вони є в кожному обласному центрі та райцентрах). Саме там вам пояснять ваші наступні кроки до легалізації первинної організації.
Перед тим як створити дійсно незалежну і не "кишенькову" профспілку треба добре подумати про можливі наслідки. Так, Закон вас буде захищати і надасть вам широкі права але за це деяке керівництво почне вас переслідувати. Жодний керівник при теперішній владі в МНС не захоче ділитися правами з колективом та його представниками. А згідно Закону в керівні органі профспілки(профком) керівники жодного підрозділу чи його структур обиратися не мають права. Профком контролює діяльність адміністрації, а не навпаки!!!! Бажаю вдачі!!! І запам'ятайте така організація, яка займається лише збором профвнесків і не бориться і не захищає права та інтереси своїх членів та колективу в загалом - не потрібна особовому складу!!! 
ПРОТОКОЛ
організаційних зборів
СДПЧ№15 Перечинського РВ УМНС України в Закарпатській області
  по створенню  профспілкової організації
від  ______ 2009 р.

Присутні:  3 чоловік
Запрошені:
Президія зборів: голова -  П.І.П.
                               секретар -  П.І.П.
Порядок    денний :
1.Ознайомлення з керівними документами.
2.Про структуру профспілкової організації.
3.Вибори керівних органів організації.
По першому питанню виступив  ___________ . Ознайомив присутніх з керівними документами профорганізацій. А саме, Конституцією України, Закону України Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності, Статуту Професійної спілки працівників державних установ. Розповів про мету та історію створення подібної організації в пожежній охороні в 1998 році, а також про обов’язки членів профорганізації і фінансову дисципліну  в організації. 
По другому питанню виступив   ПІП……..  Запропонував  створити при  Перечинському  ………………… первинну профспілкову організацію та приєднатись до місцевої профорганізації   Профспілки працівників держустанов. 
В обговоренні прийняли участь всі присутні. 
Постанова: 1 .Створити в СДПЧ№15 Перечинського РВ ГУ МНС України в Закарпатській області  профспілкову  організацію. 2. Звернутись до місцевого осередку Профспілки Працівників держустанов України про взяття нашої організації на профобслуговування.
Принята одноголосно.
По третьому питанню  виступив  ПІП. Запропонував обрати  керівні органи відкритим голосуванням.
Підтримано одноголосно.
1. Жуковський С.С. запропонував  обрати профорганізатором  ком. відділення   Васю…... 2. Скарбником організації обрати -……………………….
Підтримано одноголосно.
     .Постанова: 1.-Обрати   профорганізатором ППО СДПЧ-15 - п.Мегела В.А.,
    2. Скарбником організації обрати - ,…………………………….
Постанова принята одноголосно.
Голова зборів                                          /Мегела В.А./
Секретар                                                /Терлецький М.В./
Член профорганізації / ………………../

Отредактировано Майороші Ласло (09-12-2009 12:39:47)

+1

8

К нашей проф организации  обратился наш товарищ по форумах. Ниже знакомлю участников форума с ответами которые мы смогли ему направить. Убеждён, что вопросы разрыва незаконных контрактов волнует не только его.

вопросы.   
1 Отменили ли выходное пособие на 2010 г ?
2 Согласно каких нормативных документов возможно выйти на пенсию при
выслуге 25 лет и возросте 47 лет, без потери выходного пособия 2009
-2010г, при прирывании контракта на 3 года заключенного в 2008 г 25
апреля?
3 Что нужно для создания местного профсоюза ?
4 Где можно ознакомиться с деятельностью вашего профсоюза?
Евгений.
           
Шановний Євгеній, на Ваші запитання відповідаю наступне:
1. Якщо говорити юридичною мовою то „вихідне пособіє” це – „одноразова грошова допомога при звільненні зі служби”, яке передбачене ст. 9 Закону України Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених  з військової служби, та деяких інших осіб( 2262-12 ). Ця норма не відмінена і чинна по теперішній час.( Для перевірки можна вийти на сайт Верховної ради ч. Законодавство України, і знайти цей закон №2262-ХІІ від 09,04,1992р.)

2. Стаття 63-1. ЗУ Про правові засади цивільного захисту Пенсійне забезпечення осіб начальницького і рядового складу органів і підрозділів  цивільного захисту . Згідно якої  Пенсійне забезпечення  осіб  начальницького і рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту здійснюється у порядку та в   розмірах,   встановлених   Законом   України   "Про   пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ).
п. а, Ст.12 Закону ( 2262-12 ) передбачено право на пенсію за вислугу років, яка складає 20 років і більше.
ст. 9 Закону ( 2262-12 )передбачає виплату  одноразової  грошової допомоги  в  розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за  кожний повний календарний рік служби відповідним особам рядового та начальницького
складу  та  деяким  іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом  та  звільняються зі служби за віком, станом здоров'я чи у зв'язку  із  скороченням  штатів  або  проведенням  організаційних заходів,  закінченням строку контракту, систематичним невиконанням умов контракту командуванням, .

Тому, у Вашому випадку, Ви маєте всі підстави для виходу на пенсію але є одна суттєва проблема. А саме, підписання Вами контракту, який суттєво погіршив Ваше становище, яке було до його підписання. (Саме тому наша організація в судовому порядку бореться за скасування цих рабських контрактів для тих працівників, які проходили службу до запровадження служби за контрактом). Але це окрема розмова. Повернувшись до Вашої проблеми, виходячи з чинного законодавства і тих умов в яких Ви та багато інших наших товаришів опинилися можемо запропонувати наступне: 
Мусимо брати до уваги, що в зв’язку з тим що типова форма контракту, яку мабуть Ви без внесення в п.9.1 будь яких змін, які б залишали б ваше право на пенсію за вислугу років, ви все ж таки підписали, а він не передбачає розірвання контракту ні за згодою сторін, ні за вислугою років, яка до речі передбачена законом( 2262-12 )і не внесенням цього права до контракту є грубим порушенням ваших прав та свобод, але Ви бажаєте звільнитись зі служби і зберегти право на 50%, а не 25% грошову допомогу, то на наш погляд ви маєте лише наступні виходи:
• Залишатись на службі до граничного віку (50 років)
• Залишатись на службі до закінчення контракту
• Добиватись того, щоб Вас звільняло саме керівництво за станом здоров’я. Для цього, в разі якщо ви маєте хронічні захворювання, як можна чаще ходити на лікарняний, які мають бути законними. Дуже часта ваша відсутність на службі по причині хвороби змусить керівництво направити Вас на ВЛК де вас можуть визнати обмежено чи зовсім не придатним для подальшої служби. І тоді розривати контракт і іти на пенсію за станом здоров’я та вислугою років. По досвіду можу сказати, що простий гастрит чи радикуліт вже є підставою для цього, а в вашому віці і при вашій вислузі років я допускаю, що здоров’я ваше не 18-ти річного хлопця . Але з переліком хвороб, які дають підстави вважати вас непридатним або хоча б обмежено придатним можна попросити у відповідній комісії ВЛК або якщо треба ми за якийсь час пошукаємо відповідний наказ Мінздраву. Нікому не сподобається Ваша постійна але законна відсутність на службі. Але в  цьому разі в обов’язковому порядку в рапорті на звільнення треба указувати всі дві причини і вислугу років і станом здоров’я. Хитрі кадровики самі викреслюють слова про стан здоров’я щоб потім Вас обдурити. Зверніть на це увагу!
• Написати рапорт про звільнення зі служби на пенсію та розірвання контракту за п. – у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту керівництвом. В такому разі треба указати підстави, а їх повно.
П.2 контракту передбачено, що „Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій  та  у
справах  захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи  зобов'язується забезпечувати громадянинові (ці) __________ створення необхідних умов для несення служби;    додержання його  (її)  особистих прав і свобод та прав членів  його  (її)  сім'ї,  включаючи   одержання   пільг,   гарантій   та компенсацій,  встановлених законами та іншими нормативно-правовими  актами  України,  які  визначають  порядок  проходження  служби  в органах і підрозділах цивільного захисту …;  фінансове і    матеріальне    забезпечення    відповідно   до законодавства України.

1. Керівництво не забезпечує вам необхідні умови для несення служби. Для цього треба взяти відповідний наказ, який регламентує  безпеку праці в органах та підрозділах ЦЗ.( Наказом МНС від 07.05.2007 № 312 затверджені Правила безпеки праці в органах і підрозділах МНС   )   Ми кожного року проводимо рейди перевірок умов праці особового складу в підрозділах і керуємось ним. Виписуємо ті пункти, які не відповідають дійсному становищу справ в підрозділах. Це і умови несення служби і вимоги щодо приміщень, тощо. Треба просто читати і співставляти з реаліями, а потім вказати їх в рапорті з визначенням пунктів наказу, які на ваш погляд не дотримуються чи відсутні в вашому підрозділі.
2. керівництво порушує ваші права і свободи у питанні одержання пільг, гарантій та компенсацій. Так, чинним законодавством(ст. 22 ЗУ Про Пожбезпеку, ст. 59 ЗУ Про правові засади ЦЗ) передбачені пільги по сплаті комунальних послуг. Компенсацію за 100% оплату послуг має компенсуватись за рахунок адміністрації. Тобіш 50% вам має повертати ваша бухгалтерія. Порядок цієї компенсації передбачений Постановою КМУ №426 від 2003 р. (Але це теж окрема розмова). Головне не вірте, що ці виплати обмежені якимись актами. Є рішення Конституційного суду України, що всі обмеження щодо надання нам пільг та гарантій є не чинними! Але це теж окрема розмова якщо вона буде цікавити учасників форуму сайту „Служби -101!.
3. керівництво порушує ваше фінансове і матеріальне забезпечення.
Що саме? Наступне: законодавством передбачено (п. 11 ст. 22 ЗУ Про пожежну безпеку, ст. 54 ЗУ Про правові засади цивільного захисту, Наказом МНС України №139 від 27.04.2005р.) оплата надурочного часу має провадитись у розмірах та порядку відповідно трудового законодавства. Передбачаю, що якщо ми отримуємо надурочні лише через суд то вам та іншим гарнізонам її не виплачують взагалі. А вона між іншим передбачена ще з 1991 року, ще тоді коли ми були в ОВС, вона в межах позовної давності вам майже не оплачена мінімум три роки.(докладніше на форумах „Вопросы профсоюза” чи „ Финансовая сторона службы” якщо це буде когось цікавити)
Вистачає хоча б одної з вищевказаних підстав для розірвання контракту за п.2. Але я переконаний, що всі вищевказані підстави є і у працівників вашого гарнізону і у вас особисто.

3 Щодо питання створення профспілкової організації то на форумі „Вопросы профсоюза”(27.10.09р.) сайту де ми з вами спілкуємося я вже виклав порядок створення організації та Закон про профспілки і Статут профспілки працівників держустанов до якої я рекомендую приєднатись. Вона входить в Федерацію профспілок і має значну силу та вплив на керівні органи держави.
4. Що до ознайомлення з нашою діяльністю то це окреме питання, яке займе значне місце і про яке я розповім окремо та викладу звіт на форум „Вопросы профсоюза”. Я гадаю, що це питання разом з Вашим про розірвання контракту цікавить і наших товаришів та співрозмовників на сайті „Служба-101”. Тому, цю відповідь на ваші запитання я з Вашого дозволу викладу на відповідному форумі.

З повагою,
голова профкому Первинної профспілкової організації атестованих пожежних м. Ужгорода та місцевого осередку Всеукраїнського громадського об’єднання Закарпатської обласної організації по захисту конституційних прав та свобод громадян України та членів їх сімей(МНС)  Майороші Ласло Юліусович.
P.S. Хочу добавити, що в разі якщо адміністрація не задовольняє ваш рапорт та не погодиться з підставами які ви вкажите в ньому то у Вас залишається лише один вихід - розірвати його в судовому порядку основуючи позовні вимоги на вищевказаних підставах.

Отредактировано Майороші Ласло (09-12-2009 13:37:50)

0

9

А люди действуют!

смотреть

0

10

В связи с обращениями товарищей по форуму по вопросам как наладить роботу профсоюза и как используются взносы организации, выставляю на сайте для ознакомления План роботы за 2009 год и финансовый отчёт нашей организации.
Фінансовий звіт 2008

місяць ОП ПДПЧ СДПЧ ППЧ-14 Всього Обком
Січень 129,0 164,0 684,0 120,0 1097,0 329,10
Лютий 139,0 142,0 745,0 120,0 1146,0 343,80
Березень 132,0 214,0 753,0 104,0 1203,0 360,90
1 кв.  400,0 520,0 2182,0 344,0 3446,0 1033,80
Квітень 112,0 156,0 693,0 110,0 1071,0 321,30
Травень 101,0 152,0 840,0 120,0 1213,0 363,90
Червень 174,0 120,0 732,0 140,0 1166,0 349,80
2 кв.         387,0 428,0 2265,0 370,0 3450,0 1035,0
півроку           
Липень 161,0 273,0 617,0 120,0 1171,0 351,30
Серпень 245,0 162,0 556,0 120,0 1083,0 324,90
Вересень 100,0 152,0 458,0 110,0 820,0 246,0
3 кв.         506,0 587,0 1631,0 350,0 3074,0 922,20
Жовтень 70,0 258,0 657,0 80,0 1065,0 319,50
Листопад - 192,0 650,0 60,0 902,0 270,60
Грудень - 213,0 526,0 - 739,0 221,70
4 кв.           70,0 663,0 1833,0 140,0 2706,0 811,80
півроку           
За рік 1363,0 2198,0 7911,0 1204,0 12.676,0 3602,80
Пенсійна група 30+10+12+12+12=76,0 профгрупа
СДПЧ-15 Вступні+хі+хіі
100,0 52,80

всього
За рік        12.852,0 3.855,60
                                  ВИДАТКИ                                                     ПРИБУТОК

Матеріальна допомога                                       Залишок за 2007 рік станом на               
+ нов.. подарунки         -         2360,00  грн.             01.01.2008р.  –                                         
                                                                                        2,30.                                                                               
Господарські        -                  2496,70 грн.          внески за 2008 рік    -         
                                                                                   12.852,00                                                         
Організаційні       -                  1148,20 грн.             інші (благодійні) -              120,00
канцелярські        -                    771,65  грн.                                           =    12 974, 30 грн.
Поштові                -                  1024,90 грн.
Обкому                 -                   945,00  грн.
Культмасові          -                   578,60 грн.
Видатки юридичної комісії
( адвокатські )      -                 2915,0  грн._____
                                              =  12.240,05    грн.       
в касі –  734,25  грн.                     
                                                             БАЛАНС :   =    734 грн. _25 коп____________

Голова профкому                                                                                  Л. Майороші
__________________________________________   
ВИДАТКИ
Матеріальна допомога                                                                                       
+ подарунки         -        2360,00  грн. (новор. подарунки, вшанування ювілярів
                                                                      та пенсіонерів, святкування   
                                                               видатних свят, вінці на  поховання і т. і.)

Господарські        -      2496,70 грн.  (купівля для ПК - б/у комп’ютера з     
                                                         відповід. комплектуючими, струм. пинтера           
                                                      та факсу, закупівля, комплектуючих (чорний
                                                       та кольрові  картриджі  до струміневого                     
                                                            тонер до  лазерного принтерів, сканера
                                                         та  ксерокса, їх ремонт та обслуговування,
                                                          витрати на господарські  отреби (заводка
                                                          газу гарячої води на ОП оплата кабельного,         
                                                         телебачення СДПЧ№1 та користування         
                                                         Інтернетом  і т.і.)                                                       
                                                         
Організаційні       -    1148,20 грн. ( організація та проведення зборів і засідань
                                                           ПК, судових позовів та мобільного зв’язку
                                                         (щомісячно – 25 грн. МТС і щоквартально - 
                                                          25 грн. Київстар), днів довкілля,  закупівля 
                                                          проф. білетів,
                           
канцелярські        -     771,65  грн. (видатки на папір, папки для  паперів та
                                                          ведення діловодства, бланки видаткових
                                                          та  прибуткових ордерів , ручки, олівці,
                                                          скрепки, скоби для стиплера, клей, дискети,
                                                         коректор, штемпельна фарба,  файли, і т.і.)
                                                                                                               
Поштові                -   1024,90 грн. ( поштові марки, конверти,  листівки, оплата
                                                           рекомендованих листів, оплата поштових       
                                                             послуг і т. і.)
Обкому                 -     945,00  грн. (сплата 30% внесків за 4 кв. 2007 року)

Культмасові          -    578,60 грн.     ( випуск бюлетеня  та ксерокопіювання, 
                                                              „Профвісті – Правозахист і  листівок       
                                                  „Служба –о1”,   виготовлення проф.  стенду, 
                                                     закупівля юридичної літератури (Цивільний, 
                                                    адміністративний та трудовий кодекси,)   
                                                        підписка на газету „Праця та зарплата” і  т.і.)
                                 
Видатки юридичної
комісії                      - 2915,0  грн.__ ( адвокатські та юридичні послуги)
                                             
                                      =  12.240,05    грн.    залишок в касі –  734,25  грн.

0

11

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
на профспілковій конференції
29 січня 2009  року
протокол № 13 .
ПЛАН РОБОТИ
профспілкового комітету первинної профспілкової організації атестованих пожежних міста Ужгорода
на 2009   рік.


п/п Загальні заходи строк виконання відповідальний за виконання
примітка
1. Перелік питань для розгляду на профспілкових зборах
1.1    підведення підсумків за звітний період. Обговорення, внесення змін та пропозицій до проекту плану роботи, затвердження плану роботи профкому січень Члени профкому
1.2. затвердження планів роботи постійних комісій   січень голови комісій
1.3 Звіт фінансової комісії по отриманню та використанню профспілкових коштів січень
1.4. про стан виконання рішень, критичних зауважень і пропозицій за звітний період  січень вересень
1.5. про соціальний стан та соціальні гарантії працівників підрозділів та стан дотримання адміністрацією   чинного законодавства січень
1.6. Питання незалежності профспілкової організації та зміни її підпорядкування
1.7. Створення спортивно-масової комісії та обрання її складу січень
1.8 Легалізація правозахисної громадської організації травень
1.9 Пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів, що регламентують діяльність Цивільного захисту
1.10 умови , безпека праці особового складу та стан підготовки підрозділів   до зими   січень
-------------
1.11 Питання пропаганди та інформації, заснування свого друкованого засобу масової інформації травень
Питання державної служби червень
   Організація переговорів по переукладанню колективного договору Робоча комісія 
звіти профкому та голів постійних комісій   Червеньгрудень члени ПКта голова ревкомісії
                                                                 

2.
Перелік питань для розгляду на засіданнях профкому
про роботу профкому та постійних комісій , затвердження звітів січень

Підготовка проекту плану роботи профкому  та постійних комісій на 2009 рік січень Голови комісій
Створення спортивно-масової комісії та її фінансове забезпечення січень Кузьма
виписка профспілкових газет березень Макаренко
  аналіз дотримання адміністрацією  вимог чинного законодавства                      березень Майороші
заходи щодо організації Дня Довкілля       Березень листопад Кузьма
організаційні заходи щодо звернення до судових органів по питанням: 
- скасування протиправних умов контрактів
- скасування протиправних умов Інструкції (Наказ №447)
- повернення пільг по комунальним послугам
- компенсація за речове майно
- компенсація за безкоштовний проїзд в транспорті
- права ветеранів служби
- притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб управлінь за протиправну діяльність та перешкоджання законній діяльності профспілки
- поновлення на службі
- оплата надурочного часу за 2008 рік    Майороші Шандор
Комісія по соціальним та правовим питанням
Про організацію літнього відпочинку дітей травень Кузьма
про стан службової дисципліни в підрозділах та виконання членами профорганізації своїх сл. обов’язків 
Підготовка звернення до вищих державних органів по питанню конституційних і соціальних прав та гарантій працівників ЦЗ травень
    Про роботу редколегії, заснування друкованого профспілкового ЗМІ травень Макаренко
Про роботу з пенсіонерами
  Про організацію спортивних змагань “Кубок Профкому” липень
про стан з виконанням критичних зауважень та пропозицій   
Питання державної служби для осіб рядового та молодшого начсостава липень Майороші
Підсумки роботи профкому за півріччя липень Члени профкому
Поновлення переговорів по розробці та укладанню колективного договору вересень Робоча комісія
про умови праці та стан безпеки праці в підрозділах  та підготовку підрозділів до зими
        про роботу профспілкових груп,  звіти голів постійних комісій грудень голови комісій
про святкування  Різдвяних та    Новорічних свят    грудень Кузьма
3. Культурно - масові заходи:
випуск "Профспілкових Вістей" 
та листівки “Профспілка Служби 01” раз на місяць      Макаренко
Відзначення державних свят та вшанування        ювілярів                       постійно      

       рейд комісії по безпеці та охороні   праці                                                      1-3 квартал Форіш
робота з громадськістю та пенсіонерами                      постійно Майороші
Проведення Днів довкілля 2 рази на рік Кузьма
Організація відпочинку членів організації з сім’ями на природі Травень серпень Члени профкому
Проведення спортивних заходів
Раз в квартал Кузьма
       ( плани заходів  та питання розгляду на засіданнях профкому можуть змінюватись чи додаватись відповідно до рішень зборів чи профспілкового комітету на протязі  року)

Голова профкому                                                         Л.Ю. Майороші

0

12

Вітаю Вас, дякую за ту роботу яку Ви робите, допоможіть створити профспілкову організацію, які перші кроки потрібно зробити?

0

13

Подскажу, жу-жу - в начале ветки "Деятельность пожарных профсоюзов. Вопросы и ответы" расписано пошагово что и как нужно делать.

0

14

На форуме "Деятельность пожарных профсоюзов. Вопросы и ответы"  всё расписано. Но если коротко, то -
1. не менее трёх человек составляют протокол(форма протокола есть на форуме "Вопросы профсоюза" и подписывают его.
2. Сделав несколько копий относите одну  в ближайший районный, городской или областной Профсоюз (рекомендовано) работников госучреждений с заявлением взять вас на профобслуживание.
Почему рекомендую? Согласен, что эти профсоюзы не совсем активно борются за права, но они общепризнанные и входят в федерацию профсоюзов Украины что будет вам являться хоть какой-то "крышей". Вы сможете обращаться за помощью аж до "киевских" центральных органов. Если же вы остаётесь "независимыми" - это лишает вас поддержки "сверху" и вас будет легче уничтожить вашему начальству. А в связи с тем, что мы "бюджетники", то профсоюз работников госучреждений ближе нам чем например работников железнодорожного транспорта или другие. А результат борьбы всё равно зависит от вас. Никто за вас эту работу не сделает.
3. Там вам объяснят все ваши дальнейшие шаги.(вам должны заверить ваш протокол, выдать копию Устава и эти документы вы сдадите в местное управление юстиции для регистрации. Можна зарегистрироваться как юр. лицо и в местных исполкомах.
Успехов! Если нужны дополнительные нормативные документы пишите на мой @.

0

15

Халепа!!! Що робити якщо я підписав контракт запропонований міністерством? Чи можливо внести корективи або переукласти новий?

0

16

g-andrei21 написал(а):

Чи не можете Ви пояснити таке питання, в контракті не вказано чи подовжать зі мною договір по закінченню контракту і чи залишусь я служити на посаді на якій знаходжусь. Я людина яка стою кісткою в горлі для керівництва і намагаюсь відстоювати свої права. є пересторога, що після закінчення контракту його зі мною не захочуть подовжувати.

І ще чи повинні оплачуватись робочі часи якщо мене додатково залучають на проведення занять з особовим складом на третю добу після зміни з чергування, і чим це регламентується.

Дякую, з повагою Грига Андрій.

Зайдіть  на сторінку "Вопросы прорфсоюза"  там я вже розповідав на рахунок контрактів. Коротко можу проінформувати про наступне: саме тому ми трималися самі останні на Україні, що типова форма контракту не відповідає чинному законодавству і порушує наші права. Саме такий пункт ми вимагали внести до умов контракту, щоб не було зловживань при його продовженні. Побачите - почнеться корупція по цьому питанню.  Будуть вимагати абсолютного "рабства" або грошей за його продовження.
Якщо з вами не забажають продовжувати контракт ви зможете визнати його некедійсним за тими же підставами, про які я вже розповідав в вищевказаному форумі. В іншому випадку звернетеся до нас, ми допоможемо.
відповідно до оплати надурочних. Теж саме є на профспілковому форумі. Коротко: оплата надурочного часу передбачена ст. 54 ЗУ Про правові засади ЦЗ та ст. 22 ЗУ Про пожежну безпеку.
Ми вже судовим позовом до МНС заставили Шандру скасувати норму свого наказу, яка нібито відміняла ці норми. Якщо ви чергуєте по 24 години, ніхто і нікуди безоплатно, крім виклику на НС немає права вас залучати. А в разі такого має вести облік цього часу з його подвійною оплатою.

0

17

внести корективи передбачено самим наказом №203. Але на практиці адміністрація не бажає цього робити і випускати з рук практично "кріпаків". Що робити з цим? підтримати нашу організацію, яка найближчим часом викладе на сайт звернення до Керівництва держави з  вимогою про скасування антиконституційного наказу та внесення змін до чинного законодавства.
Треба просто боротись!

0

18

Майороші Ласло написал(а):

Треба просто боротись!

Найти "смелых" однодумцев и запастись силами....

Майороші Ласло написал(а):

Якщо ви чергуєте по 24 години, ніхто і нікуди безоплатно, крім виклику на НС немає права вас залучати

Если правильно понял учебные сигналы ГО(типа сбор авария), а также другие "научно"-воспитательные мероприятия должны оплачиваться в 2ом размере - уточните пожалуйста. К чему вопрос - нынче ненавязчиво, а точнее прямым текстом внушают, что "готовность №1" у нас не только на деж сутках, но и во время уже так называемого отдыха в не рабочее время(мотивация повышенная готовность, ответственная служба и тд...)
Ув. Ласло пояснить, с вашим опытом работы в этом направлении, - за что нам платят зарплату(наш режим работы на сегодняшний день), - что значит сверх урочные какие и что они из себя представляют?

0

19

Переніс на ст. Надурочні

Отредактировано Майороші Ласло (28-05-2010 09:55:35)

0

20

Только что получил ответ от Федерации профсоюзов Украины на счёт права создания профсоюзов в МНС. Вот он:
                                             
Шановний Ласло Юліусовичу!

Федерацією профспілок України розглянуто Ваше звернення з приводу можливості створення та вступу до профспілок в органах і підрозділах цивільного захисту та повідомляється.
Конституцією України (стаття 36) та міжнародними договорами,  ратифікованими Україною (Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права - стаття 8), передбачено право кожного для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення інтересів на свободу об’єднання у громадські організації, в тому числі у професійні спілки.
Обмеження зазначеного права допускається тільки на підставі законів в інтересах державної безпеки чи громадського порядку або для захисту прав і свобод інших.
Зокрема, відповідно абзацу 7 статті третьої Закону України «Про Дисциплінарний статут служби цивільного захисту» службова дисципліна в органах і підрозділах цивільного захисту зобов’язує кожну особу рядового і начальницького складу під час проходження служби бути вільним від впливу громадських організацій.
Водночас, Законом України «Про пожежну безпеку» (стаття 20) встановлено, що працівники державної пожежної охорони мають право створювати у встановленому порядку свої професійні спілки. Трудові відносини робітників і службовців, які уклали трудовий договір з державною пожежною охороною, регулюються законодавством про працю.
Законом України «Про правові засади цивільного захисту» (стаття 42) також передбачено, що трудові відносини працівників органів і підрозділів цивільного захисту регулюються законодавством про працю, яке складається з Кодексу законів про працю України та інших актів законодавства, прийнятих відповідно до нього. Статтею 2 КЗпП України до основних трудових прав працівників віднесено право на об’єднання у професійні спілки.
З метою недопущення різнотлумачень законодавства, що в свою чергу може призвести до порушення законодавчо закріпленого права громадян на свободу об’єднань у громадські організації, Федерацією профспілок України готується звернення до Міністерства юстиції України та МНС з приводу надання роз’яснення щодо впливу норми Дисциплінарного статуту служби цивільного захисту на трудові відносини та законні права працівників органів і підрозділів цивільного захисту.
Про відповідь зазначених органів Вас буде додатково проінформовано.

Юридичний департамент

0

21

Только что получил ответ от Федерации профсоюзов Украины на счёт права создания профсоюзов в МНС. Вот он:

Интересен ответ!!!

0

22

Наконец получил ответ из Минюста Украины по вопросу права на создание профсоюзов в ДПО МНС.
Вот он:

0т 16.08.2010 № 12216-0-33-10-32                          Майороші Л.Ю.
Щодо надання роз'яснення
Міністерстві юстиції України розглянуто Ваш лист щодо надання роз'яснення стосовно права працівників МНС України бути членами профспілок повідомляється.
Для вирішення порушеного питання у зверненні слід керуватись ст.7 ЗУ Про профспілки, ..., ст. 20 ЗУ Про пожежну безпеку, розділом ІІІ Дисциплінарного статуту Служби ЦЗ, та п.п. 29, 30 Положежння про ДПО, ( Постанова КМУ №508 від 26.07.1994р.
Перший заступник Міністра   І.І. Ємельянова

   Значит руководствоваться нужно  следующими нормами:
Стаття 7. Членство у профспілках. Членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в установі або організації незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, особи, які навчаються в навчальному закладі. Громадяни України вільно обирають профспілку, до якої вони бажають вступити. Підставою для вступу до профспілки є заява громадянина (працівника), подана в первинну організацію профспілки. При створенні профспілки прийом до неї здійснюється установчими зборами. Ніхто не може бути примушений вступати або не вступати до профспілки.
Статутом (положенням) профспілки може бути передбачено членство у профспілці осіб, зайнятих творчою діяльністю, членів селянських (фермерських) господарств, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, а також осіб, які навчаються у професійно-технічних або вищих навчальних закладах, осіб, які звільнилися з роботи чи служби у зв'язку з виходом на пенсію або які тимчасово не працюють. Статутами (положеннями) може бути передбачено обмеження щодо подвійного членства у профспілках. Роботодавці не можуть бути членами виборних органів профспілки будь-якого рівня.

ЗУ Про пожежну безпеку
ст.20Працівники державної пожежної охорони мають право створювати у встановленому порядку свої професійні спілки.
(ст.18.( визначає хто є працівником ДПО) -  Працівники (особи рядового та начальницького складу, а також робітники і службовці) державної пожежної охорони під час виконання покладених на них обов’язків керуються чинним законодавством України про пожежну безпеку ...

Постанова № 508
29. Особи рядового і начальницького складу Державної пожежної
охорони   є   працівниками  системи  МНС,  відповідно  до  чинного
законодавства  їм присвоюються спеціальні звання служби цивільного
захисту.

     30. Прийняття на службу до Державної пожежної охорони  та  її
проходження здійснюється у порядку,  встановленому Законом України
"Про  пожежну  безпеку"  та  Положенням  про  проходження   служби
особами  рядового  і  начальницького  складу органів і підрозділів
цивільного захисту.

Всё это означает, что создание профсоюзов в ДПО - законно и преследование за членство в них - преступно!!!

0

23

Это следующая победа профсоюза за право на членство в нём наших товарищей.
Мы снова утёрли нос идиотам и зашоренным воякам с соломой в голове, которые уже и выговоры пообъявляли некоторым нашим товарищам в Полтавской области.
Вот примерно так, хотя и потихоньку но всё ближе к правде, мы и продвигаемся.

0

24

Кроме  profspilka01@i.ua   можете писать и на    Laslo_gasich@i.ua

0

25

Если вы аттестованный работник и хотите создать профсоюзную организацию то в данный момент вам прийдётся подождать. Дело в нормах Гражданского кодекса которыми одной статьёй разрешается создание общественных  организаций, а другой ограничивается право на свой профсоюз. Законы не имеют обратной силы поэтому ликвидировать наш профсоюз ДСНСу не удастся!
Поэтому мы предлагаем сначала собрать заявления от желающих быть членами профсоюза. Если их будет хотя бы больше двух можно создавать первичку.Права первичной организации одинаковы что у состоящей из 3-х что у состоящей из 100 и более членов.Сами права записаны в ЗУ Про профспілки, їх права та гарантії діяльності и соответствующих Уставах.
Чтобы вернуть права на профсоюзы для ат. работников ПО наша организация  при помощи ЦК профсоюза работников госучреждений, Федерации профсоюзов Украины, некоторых народных депутатов приняла план действий по возврату ат. работникам конституционного права на профсоюз.
Сначала с вышеуказанными организациями мы выдвигаем требование к Минюсту Украины инициировать отмену запрещающей нормы. Параллельно депутаты готовят проект закона про внесение изменений в Гр. Кодекс. Кроме этого подаётся заявление в Конституционный Суд определить неконституционным норму кодекса .
Естественно, что на всё это требуется время.Вопрос в том как обойти неконституционную норму Кодекса. На профсоюзном комитете мы нашли выход для подобных ситуаций в которые попали наши товарищи.
Дело в том, что руководство ДСНС панически боится возможных созданий профсоюзов повсеместно. Дело в том, что при соблюдении ЗУ Про профсоюзы администрация подразделений не имеют право распоряжаться финансами без согласования с профкомами в состав которых законом запрещено входить руководящим работникам подразделений. Получается, что л/с может контролировать все расходы администрации. Почитайте ст. 38 Закона про Профсоюзы.Кроме этого, администрация не может уволить со службы ни одного члена профсоюза без согласования с профкомом. Отсутствие согласия профкома на увольнение, согласно Постановления Верховного Суда , есть основанием для восстановления работника на службе.   
  Так вот. Норма Кодекса не прямо запрещает, а просто ограничивает право на создание своего профсоюза ат. работникам. А Профсоюз и первичная профсоюзная организация не одно и тоже. Если профсоюз - это объединение первичных, городских, районных и областных профорганизаций то первичная профорганизация - это структурное подразделение Профсоюза.
Например. Наша организация называется - первичная профсоюзная организация аттестованных пожарных Ужгорода, которая является структурным подразделением Всеукраинского Профсоюза работников госучреждений. В связи с тем, что Кодексом не запрещено ат. работнику быть членом профсоюза, а только создавать свои профсоюзы то мы нашли выход. Пока не решится вопрос о возвращении нашего права на свою организацию то мы предлагаем идти нашим путём.
1. Собрать учредительное собрание(не менее 3-х чел.) о вступлении в профсоюз работников госучреждений и создание своей первичной организации.
2.Оформить это собрание протоколом( будет подан на сайте)
3. Обратиться с заявлением в ближайший Горком или обком Профсоюза работников госучреждений про взятие на учёт.
Они объяснят и помогут зарегистрировать первичку в горсовете или упр. юстиции.
Получиться вы не нарушаете Кодекс но являетесь членами профсоюза и имеете свою организацию, замечу - юридическое лицо!
Что касается пошаговых действий и пректов документов давайте я открою заново на сайте "Форум пожарной службы Украины " страничку про создание профсоюзов и там каждый сможет скачать для себя  нужные ему документы.

0

26

если можна более детально с примерами оформления соответствующих материалов, уверен попервах десяток добровольцев у меня в обойме будет....

0

27

на параллельном форуме на профсоюзной ветке я уже выложил все проекты протоколов.

0


Вы здесь » --= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =-- » Вопросы профсоюза » НОРМАТИВНА БАЗА